2022-05-31

Inspektionen för vård och omsorgs förslag till föreskrifter om chefsöverläkarens underrättelse- och uppgiftsskyldighet avseende vissa åtgärder inom psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Psykologförbundet har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Inspektionen för vård och omsorgs förslag till föreskrifter om chefsöverläkarens underrättelse- och uppgiftsskyldighet avseende vissa åtgärder inom psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård.

Psykologförbundet välkomnar förslaget och dess ansats att stärka barnens ställning i
vården. Vi vill särskilt uppmärksamma värdet av att chefsöverläkaren ska redogöra för
vilka mindre ingripande åtgärder som har övervägts och/eller vidtagits. Vi delar IVO:s
bedömning att svar på frågor om den aktuella situationen och vilka mindre ingripande
åtgärder som har övervägts och/eller vidtagits innan tvångsåtgärden förlängs kommer
ge myndigheten ett bättre underlag för tillsyn. Det är även sådana frågor som läkaren
redan bör ha ställt sig i samband med undersökningen av patienten.

Nyheter

Remissvar: Psykologexamen, revideringsbehov av två examensmål. U2022/01494

2022-06-22

Förbundet har beretts möjlighet att ge synpunkter på Universitetskanslersämbetets (UKÄ) rapport...

Inspektionen för vård och omsorgs förslag till föreskrifter om chefsöverläkarens underrättelse- och uppgiftsskyldighet avseende vissa åtgärder inom psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

2022-05-31

Psykologförbundet har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Inspektionen för vård och omsorgs...

Från delar till helhet. SOU 2021:19

2022-05-02

Psykologförbundet har fått möjlighet att ge synpunkter på betänkande ”Från delar till helhet - En...

Utkast till lagrådsremiss. Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och ändring av det kön som framgår av folkbokföringen

2022-02-09

I utredningen föreslås att två nya lagar (lagen om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och lag...

Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård. SOU 2021:78

2022-02-03

Utredningens förslag som ska bidra till en samlad uppföljning av barns och ungas hälsa. Barn och...