2022-05-31

Inspektionen för vård och omsorgs förslag till föreskrifter om chefsöverläkarens underrättelse- och uppgiftsskyldighet avseende vissa åtgärder inom psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Psykologförbundet har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Inspektionen för vård och omsorgs förslag till föreskrifter om chefsöverläkarens underrättelse- och uppgiftsskyldighet avseende vissa åtgärder inom psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård.

Psykologförbundet välkomnar förslaget och dess ansats att stärka barnens ställning i
vården. Vi vill särskilt uppmärksamma värdet av att chefsöverläkaren ska redogöra för
vilka mindre ingripande åtgärder som har övervägts och/eller vidtagits. Vi delar IVO:s
bedömning att svar på frågor om den aktuella situationen och vilka mindre ingripande
åtgärder som har övervägts och/eller vidtagits innan tvångsåtgärden förlängs kommer
ge myndigheten ett bättre underlag för tillsyn. Det är även sådana frågor som läkaren
redan bör ha ställt sig i samband med undersökningen av patienten.

Nyheter

Remissvar: Från delar till helhet – Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja, SOU 2023:5 (S2023/00440)

2023-06-20

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubriceratslutbetänkande a...

Remissvar: Nationellt kunskapsstöd om försäkringsmedicin i hälso- och sjukvården

2023-06-20

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubriceratkunskapsstöd frå...

Remissvar: Tryggare hem för barn, SOU 2022:71 (Ju2023/00125)

2023-06-20

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat betänkande av...

Remiss: Nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention

2023-05-16

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat utkast till...

Remissvar: Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel (SOU 2022:52)

2023-02-07

Psykologförbundet har beretts möjlighet att lämna yttrande över rubricerat betänkande och vill...