2022-05-31

Inspektionen för vård och omsorgs förslag till föreskrifter om chefsöverläkarens underrättelse- och uppgiftsskyldighet avseende vissa åtgärder inom psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Psykologförbundet har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Inspektionen för vård och omsorgs förslag till föreskrifter om chefsöverläkarens underrättelse- och uppgiftsskyldighet avseende vissa åtgärder inom psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård.

Psykologförbundet välkomnar förslaget och dess ansats att stärka barnens ställning i
vården. Vi vill särskilt uppmärksamma värdet av att chefsöverläkaren ska redogöra för
vilka mindre ingripande åtgärder som har övervägts och/eller vidtagits. Vi delar IVO:s
bedömning att svar på frågor om den aktuella situationen och vilka mindre ingripande
åtgärder som har övervägts och/eller vidtagits innan tvångsåtgärden förlängs kommer
ge myndigheten ett bättre underlag för tillsyn. Det är även sådana frågor som läkaren
redan bör ha ställt sig i samband med undersökningen av patienten.

Nyheter

Remissvar: Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel (SOU 2022:52)

2023-02-07

Psykologförbundet har beretts möjlighet att lämna yttrande över rubricerat betänkande och vill...

Remiss: God tvångsvård – trygghet, säkerhet och rättssäkerhet i psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård, SOU 2022:40

2022-12-13

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat betänkande av...

Remissvar: Kort etisk analys av omdiagnostisering

2022-12-02

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående vägledningsdok...

Remissvar: Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)

2022-10-03

Förbundet har beretts möjlighet att ge synpunkter på ovanstående slutbetänkande. Sammanfattningsv...

Remissvar: Psykologexamen, revideringsbehov av två examensmål. U2022/01494

2022-06-22

Förbundet har beretts möjlighet att ge synpunkter på Universitetskanslersämbetets (UKÄ) rapport...