2018-04-20

Konsekvenser för arbetsgivare vid återkallelse av uppehållstillstånd för arbete, Ds 2018:7, Rnr 16.18

Sveriges Psykologförbund ställer sig positivt till en möjlighet för arbetskraftsinvandrare som blir av med uppehållstillstånd p g a att arbetsgivare inte erbjudit marknadsmässiga villkor får en möjlighet att kräva skadestånd av arbetsgivaren. Förbundet ställer sig vidare helt bakom förslaget att man under en sådan process om skadestånd ska ha möjlighet att stanna i Sverige. 

Nyheter

Delbetänkande av Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg (SOU 2021:4)

2021-05-31

Psykologförbundet tackar för möjligheten att inkomma med synpunkter över utredningen; Delbetänkan...

Förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:18) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

2021-03-10

Sveriges Psykologförbund har i ett tidigare remissvar till en utredning om tvångsåtgärder mot bar...

LAS-utredningens betänkande, En moderniserad arbetsrätt

2020-10-28

Psykologförbundet har deltagit i beredningen av Sacos remissvar. I det remissvar som vi har gett ...

God och nära vård – en reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19)

2020-09-11

Utredningen presenterar i sitt slutbetänkande förslag till en primärvårdsreform. Utredningen...

Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess (SOU 2020:24)

2020-09-11

Förbundet är i huvudsak positiv till utredningens förslag. Särskilt vill vi lyfta att utredningen...