2020-10-28

LAS-utredningens betänkande, En moderniserad arbetsrätt

Psykologförbundet har deltagit i beredningen av Sacos remissvar. I det remissvar som vi har gett in till Arbetsmarknadsdepartementet har vi anslutit oss i sin helhet till Sacos svar och dessutom särskilt betonat följande frågor.

Allmänt om betänkandet

Förbundet anser inte att utredningens förslag lever upp till målet med utredningen, att föreslå moderniseringar av arbetsrätten samtidigt som balansen mellan arbetstagare och arbetsgivare upprätthålls. Istället innebär förslagen sammantaget en djupgående förändring av denna balans till förmån för arbetsgivarparten. Vi har en oro för att det kan leda till en otrygghet i anställningsförhållanden och en risk för godtycke.

Särskilda synpunkter

Sammanläggning av driftsenheter: Att ta bort möjligheten att sammanlägga driftsenheter kommer att få stor påverkan på anställningsskyddet för psykologer, som ofta arbetar på driftsenheter där få eller endast en psykolog är anställd, inom till exempel skolan och på vårdcentraler.

Tillräckliga kvalifikationer vid omplacering: Att rätten till omplacering i samband med turordning bara gäller om man inte behöver någon upplärningstid riskerar för psykologernas del att omöjliggöra omplaceringar eftersom de i hög grad har specialistuppgifter som kräver viss upplärning.

Kompetensutveckling: Förslagen om kompetensutvecklingskrav på arbetsgivare bedömer förbundet ha mycket små fördelar för psykologernas del. För legitimerade yrkesutövare finns redan idag krav på kompetensutveckling och förkovran som en normal och helt nödvändig del för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

 

Nyheter

Förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:18) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

2021-03-10

Sveriges Psykologförbund har i ett tidigare remissvar till en utredning om tvångsåtgärder mot bar...

LAS-utredningens betänkande, En moderniserad arbetsrätt

2020-10-28

Psykologförbundet har deltagit i beredningen av Sacos remissvar. I det remissvar som vi har gett ...

God och nära vård – en reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19)

2020-09-11

Utredningen presenterar i sitt slutbetänkande förslag till en primärvårdsreform. Utredningen...

Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess (SOU 2020:24)

2020-09-11

Förbundet är i huvudsak positiv till utredningens förslag. Särskilt vill vi lyfta att utredningen...

Digifysiskt vårdval (SOU 2019:42)

2020-03-09

Läs remissvaret här