2020-10-28

LAS-utredningens betänkande, En moderniserad arbetsrätt

Psykologförbundet har deltagit i beredningen av Sacos remissvar. I det remissvar som vi har gett in till Arbetsmarknadsdepartementet har vi anslutit oss i sin helhet till Sacos svar och dessutom särskilt betonat följande frågor.

Allmänt om betänkandet

Förbundet anser inte att utredningens förslag lever upp till målet med utredningen, att föreslå moderniseringar av arbetsrätten samtidigt som balansen mellan arbetstagare och arbetsgivare upprätthålls. Istället innebär förslagen sammantaget en djupgående förändring av denna balans till förmån för arbetsgivarparten. Vi har en oro för att det kan leda till en otrygghet i anställningsförhållanden och en risk för godtycke.

Särskilda synpunkter

Sammanläggning av driftsenheter: Att ta bort möjligheten att sammanlägga driftsenheter kommer att få stor påverkan på anställningsskyddet för psykologer, som ofta arbetar på driftsenheter där få eller endast en psykolog är anställd, inom till exempel skolan och på vårdcentraler.

Tillräckliga kvalifikationer vid omplacering: Att rätten till omplacering i samband med turordning bara gäller om man inte behöver någon upplärningstid riskerar för psykologernas del att omöjliggöra omplaceringar eftersom de i hög grad har specialistuppgifter som kräver viss upplärning.

Kompetensutveckling: Förslagen om kompetensutvecklingskrav på arbetsgivare bedömer förbundet ha mycket små fördelar för psykologernas del. För legitimerade yrkesutövare finns redan idag krav på kompetensutveckling och förkovran som en normal och helt nödvändig del för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

 

Nyheter

Remissvar: Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen (SOU 2023:69)

2024-04-17

Psykologförbundet har svarat på en remiss gällande betänkandet Ökat informationsflöde till...

Remissvar: Rätt förutsättningar för sjukskrivning (SOU 2023:48)

2024-02-29

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat betänkande från...

Remissvar: Effektiv och behovsbaserad digital vård (Ds 2023:27)

2023-11-27

I Ds 2023:27 föreslår utredningen en rad åtgärder för att säkerställa att primärvård som ges av...

Remissvar: Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd, Ds 2023:23 (S2023/02208)

2023-11-13

Psykologförbundet har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade promemoria från...

Remissvar: Från delar till helhet – Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja, SOU 2023:5 (S2023/00440)

2023-06-20

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubriceratslutbetänkande a...