2022-12-13

Remiss: God tvångsvård – trygghet, säkerhet och rättssäkerhet i psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård, SOU 2022:40

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat betänkande av Utredningen om vissa tvångsvårdsfrågor.

Utredningens uppdrag har varit att göra en översyn av vissa frågor i syfte att ytterligare stärka barnrättsperspektivet, rättssäker­heten och säkerheten i vården för personer som tvångsvårdas med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV). Uppdraget har omfat­tat frågor om bland annat barnets bästa vid placering av barn som tvångsvårdas och möjlighet till oberoende prövning av beslut om tvångsåtgärder.

Enligt Psykologförbundet har utredningen gjort ett utmärkt arbete. Betänkandet innehåller genomtänkta förslag som sammantaget kan komma att stärka rättssäkerheten och möjligheten till god vård i tvångsvården. Förbundet anser även att utredningen förtjänstfullt antagit sig barnrättsperspektivet i enlighet med sitt uppdrag i kommittédirektivet – med bland annat förslag om att barn som huvudregel inte ska tvångsvårdas tillsammans med vuxna.

Däremot hade förbundet gärna sett att utredningen fått större utrymme att lägga förslag kring förekomsten av tvångsåtgärder för barn och unga. Förbundet har exempelvis länge (se bland annat vårt yttrande över SOU 2017:111) efterfrågat en lagändring som helt förbjuder fasthållning och annan rörelsebegränsning som tvångsåtgärd vid heldygnsvård av barn och ungdomar. Vår inställning i denna fråga bygger på vetenskaplig kunskap som visar att fasthållningar kan ge fatala följder och är livsfarliga för både barn och vuxna, med ett stort antal väldokumenterade dödsfall.

Nyheter

Remissvar: Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen (SOU 2023:69)

2024-04-17

Psykologförbundet har svarat på en remiss gällande betänkandet Ökat informationsflöde till...

Remissvar: Rätt förutsättningar för sjukskrivning (SOU 2023:48)

2024-02-29

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat betänkande från...

Remissvar: Effektiv och behovsbaserad digital vård (Ds 2023:27)

2023-11-27

I Ds 2023:27 föreslår utredningen en rad åtgärder för att säkerställa att primärvård som ges av...

Remissvar: Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd, Ds 2023:23 (S2023/02208)

2023-11-13

Psykologförbundet har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade promemoria från...

Remissvar: Från delar till helhet – Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja, SOU 2023:5 (S2023/00440)

2023-06-20

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubriceratslutbetänkande a...