2023-05-16

Remiss: Nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat utkast till nationell strategi från Socialstyrelsen.

Enligt förbundet är psykologprofessionen nyckelaktör i arbetet med att komma till rätta med den psykiska ohälsan i Sverige. Psykologer har bland de behandlande professionerna en unik kompetens i att utreda, (differential) diagnostisera och behandla patienter som lider av psykisk ohälsa men även att arbeta med förebyggande insatser och hälsofrämjande. Psykologer har dessutom bred kunskap om grupper och organisation, vilket gör att professionen kan ge värdefulla bidrag i ledningsstrukturer där man fattar beslut om insatser för en förbättrad psykisk hälsa i befolkningen.

Psykologförbundets reflektion över utkastet till nationell strategi är att det är så allmängiltigt och övergripande att det är svårt att riktigt värdera strategin eller se att den kommer att leda till någon verklig förändring.

Nyheter

Remissvar: Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen (SOU 2023:69)

2024-04-17

Psykologförbundet har svarat på en remiss gällande betänkandet Ökat informationsflöde till...

Remissvar: Rätt förutsättningar för sjukskrivning (SOU 2023:48)

2024-02-29

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat betänkande från...

Remissvar: Effektiv och behovsbaserad digital vård (Ds 2023:27)

2023-11-27

I Ds 2023:27 föreslår utredningen en rad åtgärder för att säkerställa att primärvård som ges av...

Remissvar: Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd, Ds 2023:23 (S2023/02208)

2023-11-13

Psykologförbundet har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade promemoria från...

Remissvar: Från delar till helhet – Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja, SOU 2023:5 (S2023/00440)

2023-06-20

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubriceratslutbetänkande a...