2023-05-16

Remiss: Nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat utkast till nationell strategi från Socialstyrelsen.

Enligt förbundet är psykologprofessionen nyckelaktör i arbetet med att komma till rätta med den psykiska ohälsan i Sverige. Psykologer har bland de behandlande professionerna en unik kompetens i att utreda, (differential) diagnostisera och behandla patienter som lider av psykisk ohälsa men även att arbeta med förebyggande insatser och hälsofrämjande. Psykologer har dessutom bred kunskap om grupper och organisation, vilket gör att professionen kan ge värdefulla bidrag i ledningsstrukturer där man fattar beslut om insatser för en förbättrad psykisk hälsa i befolkningen.

Psykologförbundets reflektion över utkastet till nationell strategi är att det är så allmängiltigt och övergripande att det är svårt att riktigt värdera strategin eller se att den kommer att leda till någon verklig förändring.

Nyheter

Remiss: Nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention

2023-05-16

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat utkast till...

Remissvar: Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel (SOU 2022:52)

2023-02-07

Psykologförbundet har beretts möjlighet att lämna yttrande över rubricerat betänkande och vill...

Remiss: God tvångsvård – trygghet, säkerhet och rättssäkerhet i psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård, SOU 2022:40

2022-12-13

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat betänkande av...

Remissvar: Kort etisk analys av omdiagnostisering

2022-12-02

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående vägledningsdok...

Remissvar: Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)

2022-10-03

Förbundet har beretts möjlighet att ge synpunkter på ovanstående slutbetänkande. Sammanfattningsv...