2023-11-27

Remissvar: Effektiv och behovsbaserad digital vård (Ds 2023:27)

I Ds 2023:27 föreslår utredningen en rad åtgärder för att säkerställa att primärvård som ges av digitala vårdgivare bättre kan integreras och samordnas med övrig primärvård samt ges efter behov och främjar kostnadseffektivitet. Utredningen föreslår även åtgärder för att stimulera regionerna att i högre utsträckning utveckla digitala tjänster. Patienter som önskar få digital vård ska inte behöva söka sig till utomlänskontakter utan på sikt kunna erbjudas tjänsterna i den egna regionen.

Psykologförbundet anser att utredningen gjort ett mycket förtjänstfullt arbete utifrån sitt uppdrag och ställer sig i huvudsak bakom analysen och förslagen i promemorian som är väl avvägda. Sammantaget kommer förslagen sannolikt leda till att efterfrågan på utomlänsvård minskar samtidigt som patientens lagstadgade möjlighet att välja öppenvård över regiongränserna förblir intakt. Samtidigt efterfrågar förbundet fler åtgärder för att stärka bemanningen av psykologer i primärvården – och ställer krav på ordentlig representation av psykologer i de utvecklingsprojekt (för att ta fram kunskapsstöd kring digital vård med mera) som föreslås. Förbundet understryker också vikten av att patienten måste ges möjlighet till fysik vård och behandling. Oavsett de digitala vårdtjänsternas uppenbara potential för ökad tillgänglighet är och bör de ses som en integrerad del av den övriga hälso- och sjukvården – och patienter som har behov fysik vård och behandling ska alltid kunna erbjudas det.

Läs hela remissvaret här

Nyheter

Remissvar: Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen (SOU 2023:69)

2024-04-17

Psykologförbundet har svarat på en remiss gällande betänkandet Ökat informationsflöde till...

Remissvar: Rätt förutsättningar för sjukskrivning (SOU 2023:48)

2024-02-29

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat betänkande från...

Remissvar: Effektiv och behovsbaserad digital vård (Ds 2023:27)

2023-11-27

I Ds 2023:27 föreslår utredningen en rad åtgärder för att säkerställa att primärvård som ges av...

Remissvar: Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd, Ds 2023:23 (S2023/02208)

2023-11-13

Psykologförbundet har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade promemoria från...

Remissvar: Från delar till helhet – Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja, SOU 2023:5 (S2023/00440)

2023-06-20

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubriceratslutbetänkande a...