2021-08-30

Remissvar: En reformerad arbetsrätt - för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden, Ds 2021:17

Sveriges Psykologförbund ställer sig bakom genomförandet av principöverenskommelsen men vill dock särskilt poängtera:

Att det finns ett behov av större tydlighet i förarbetena.
En stor del av lagförslagen har sin grund i den privata sektorn och förbundet anser att lagen måste kunna hanteras inom den offentliga sektorn. Utredningen behöver se över konsekvenserna av förslagen.

Det finns otydligheter kring begreppet ”sakliga skäl”
När det gäller ”sakliga skäl” som grund för uppsägning anser förbundet att förarbetena mer precist än vad utredningen gjort måste klargöra i vilka delar detta innebär förändringar av gällande rätt och hur tillämpningen av det nya begreppet sakliga skäl ska hanteras.

Förbundet delar inte uppfattningen att det inte medför några svårigheter i praktiken att avgöra om en organisation på arbetstagarsidan är en sådan sammanslutning som avses i 6§ 3st MBL. Inom offentlig sektor är förhandlingsparterna organiserade på ett sätt som kan göra den föreslagna regeln svårtillämpad.

Bristfällig analys över anställning i samband med tvister
Konsekvenserna av att arbetstagaren efter att under en tvist kan ha förlorat sin anställning för att därefter, om en domstol bifaller ett yrkande om ogiltigförklaring, återigen vara anställd i samma anställningsförhållande har inte tillräckligt väl belysts och analyserats av utredningen. Det gäller exempelvis konflikten mellan förslaget och Arbetsförmedlingens krav på arbetssökande, samt på vilket sätt tiden för anställning ska tillämpas i samband vid en tvist. 

Läs hela remissvaret här

Nyheter

Remissvar: Omställningsstudiestöd - för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden, Ds 2021:18

2021-08-30

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna yttrande över rubricerade. Förbundet är...

Remissvar: En reformerad arbetsrätt - för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden, Ds 2021:17

2021-08-30

Sveriges Psykologförbund ställer sig bakom genomförandet av principöverenskommelsen men vill dock...

Bättre möjligheter för elever att nå kunskapsmålen. SOU 2021:11

2021-07-09

Sveriges Psykologförbund är positiv till utredningens arbete men har lämnat synpunkter på några a...

Delbetänkande av Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg (SOU 2021:4)

2021-05-31

Psykologförbundet har inkommit med synpunkter över utredningen; Delbetänkande av Utredningen om...

Förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:18) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

2021-03-10

Sveriges Psykologförbund har i ett tidigare remissvar till en utredning om tvångsåtgärder mot bar...