2021-08-30

Remissvar: En reformerad arbetsrätt - för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden, Ds 2021:17

Sveriges Psykologförbund ställer sig bakom genomförandet av principöverenskommelsen men vill dock särskilt poängtera:

Att det finns ett behov av större tydlighet i förarbetena.
En stor del av lagförslagen har sin grund i den privata sektorn och förbundet anser att lagen måste kunna hanteras inom den offentliga sektorn. Utredningen behöver se över konsekvenserna av förslagen.

Det finns otydligheter kring begreppet ”sakliga skäl”
När det gäller ”sakliga skäl” som grund för uppsägning anser förbundet att förarbetena mer precist än vad utredningen gjort måste klargöra i vilka delar detta innebär förändringar av gällande rätt och hur tillämpningen av det nya begreppet sakliga skäl ska hanteras.

Förbundet delar inte uppfattningen att det inte medför några svårigheter i praktiken att avgöra om en organisation på arbetstagarsidan är en sådan sammanslutning som avses i 6§ 3st MBL. Inom offentlig sektor är förhandlingsparterna organiserade på ett sätt som kan göra den föreslagna regeln svårtillämpad.

Bristfällig analys över anställning i samband med tvister
Konsekvenserna av att arbetstagaren efter att under en tvist kan ha förlorat sin anställning för att därefter, om en domstol bifaller ett yrkande om ogiltigförklaring, återigen vara anställd i samma anställningsförhållande har inte tillräckligt väl belysts och analyserats av utredningen. Det gäller exempelvis konflikten mellan förslaget och Arbetsförmedlingens krav på arbetssökande, samt på vilket sätt tiden för anställning ska tillämpas i samband vid en tvist. 

Läs hela remissvaret här

Nyheter

Remissvar: Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen (SOU 2023:69)

2024-04-17

Psykologförbundet har svarat på en remiss gällande betänkandet Ökat informationsflöde till...

Remissvar: Rätt förutsättningar för sjukskrivning (SOU 2023:48)

2024-02-29

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat betänkande från...

Remissvar: Effektiv och behovsbaserad digital vård (Ds 2023:27)

2023-11-27

I Ds 2023:27 föreslår utredningen en rad åtgärder för att säkerställa att primärvård som ges av...

Remissvar: Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd, Ds 2023:23 (S2023/02208)

2023-11-13

Psykologförbundet har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade promemoria från...

Remissvar: Från delar till helhet – Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja, SOU 2023:5 (S2023/00440)

2023-06-20

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubriceratslutbetänkande a...