2021-08-30

Remissvar: En reformerad arbetsrätt - för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden, Ds 2021:17

Sveriges Psykologförbund ställer sig bakom genomförandet av principöverenskommelsen men vill dock särskilt poängtera:

Att det finns ett behov av större tydlighet i förarbetena.
En stor del av lagförslagen har sin grund i den privata sektorn och förbundet anser att lagen måste kunna hanteras inom den offentliga sektorn. Utredningen behöver se över konsekvenserna av förslagen.

Det finns otydligheter kring begreppet ”sakliga skäl”
När det gäller ”sakliga skäl” som grund för uppsägning anser förbundet att förarbetena mer precist än vad utredningen gjort måste klargöra i vilka delar detta innebär förändringar av gällande rätt och hur tillämpningen av det nya begreppet sakliga skäl ska hanteras.

Förbundet delar inte uppfattningen att det inte medför några svårigheter i praktiken att avgöra om en organisation på arbetstagarsidan är en sådan sammanslutning som avses i 6§ 3st MBL. Inom offentlig sektor är förhandlingsparterna organiserade på ett sätt som kan göra den föreslagna regeln svårtillämpad.

Bristfällig analys över anställning i samband med tvister
Konsekvenserna av att arbetstagaren efter att under en tvist kan ha förlorat sin anställning för att därefter, om en domstol bifaller ett yrkande om ogiltigförklaring, återigen vara anställd i samma anställningsförhållande har inte tillräckligt väl belysts och analyserats av utredningen. Det gäller exempelvis konflikten mellan förslaget och Arbetsförmedlingens krav på arbetssökande, samt på vilket sätt tiden för anställning ska tillämpas i samband vid en tvist. 

Läs hela remissvaret här

Nyheter

Anvisning kring dokumentation samt juridiskt ramverk kring psykologuppdrag inom Kriminalvården (Dnr 2021-20324, 2019-6789)

2022-01-25

Förbundet anser att dokumenten som helhet utformats på ett tydligt sätt och att de kan utgöra ett...

En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet SOU 2021:69

2021-12-21

Idag uppgår snart hälften av alla de långa sjukskrivningarna av personer md psykiska diagnoser oc...

Vilja välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre SOU 2021:52

2021-11-04

Synpunkter har inhämtats från Sveriges Geropsykologers Förening (SGF), nationell förening inom...

Remissvar: SOU 2021:34 Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn

2021-10-18

Sveriges Psykologförbund välkomnar utredningens förslag i stort men anser att det är olyckligt at...

Remissvar: SOU 2021:6 Betänkande God och nära vård – rätt stöd till psykiskt sjuka

2021-10-18

Utredningen hade i uppdrag att utreda förutsättningarna för att utveckla en ny vårdform av...