2019-11-11

Komplementär och alternativ vård – ny lagstiftning (SOU 2019:28)

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna yttrande över komplementär och alternativ medicin och vård – ny lagstiftning SOU 2019:28.

Utredningen föreslår ett generellt förbud att behandla allvarlig sjukdom och omfattar då både somatiska och psykiska sjukdomar, vilket är mycket positivt. Förslaget går ut på att det ska vara förbjudet att behandla allvarliga sjukdomar, men symtomlindrande åtgärder är tillåtna. Psykologförbundet ser ett allvarligt problem med förslaget då i princip alla psykiatriska diagnoser är symtomdiagnoser. Det blir därför av stor vikt att tydliggöra gränsdragningen mellan vad som är behandling och vad som är symtomlindring.  Om man inte gör det så kommer i princip all psykologisk behandling att omfattas av förbudet, vilket då blir verkningslöst. Det kommer att möjliggöra att alla, oavsett ålder, får behandlas av alternativa utförare.

Nyheter

Remissvar: Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen (SOU 2023:69)

2024-04-17

Psykologförbundet har svarat på en remiss gällande betänkandet Ökat informationsflöde till...

Remissvar: Rätt förutsättningar för sjukskrivning (SOU 2023:48)

2024-02-29

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat betänkande från...

Remissvar: Effektiv och behovsbaserad digital vård (Ds 2023:27)

2023-11-27

I Ds 2023:27 föreslår utredningen en rad åtgärder för att säkerställa att primärvård som ges av...

Remissvar: Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd, Ds 2023:23 (S2023/02208)

2023-11-13

Psykologförbundet har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade promemoria från...

Remissvar: Från delar till helhet – Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja, SOU 2023:5 (S2023/00440)

2023-06-20

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubriceratslutbetänkande a...