2019-11-11

Komplementär och alternativ vård – ny lagstiftning (SOU 2019:28)

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna yttrande över komplementär och alternativ medicin och vård – ny lagstiftning SOU 2019:28.

Utredningen föreslår ett generellt förbud att behandla allvarlig sjukdom och omfattar då både somatiska och psykiska sjukdomar, vilket är mycket positivt. Förslaget går ut på att det ska vara förbjudet att behandla allvarliga sjukdomar, men symtomlindrande åtgärder är tillåtna. Psykologförbundet ser ett allvarligt problem med förslaget då i princip alla psykiatriska diagnoser är symtomdiagnoser. Det blir därför av stor vikt att tydliggöra gränsdragningen mellan vad som är behandling och vad som är symtomlindring.  Om man inte gör det så kommer i princip all psykologisk behandling att omfattas av förbudet, vilket då blir verkningslöst. Det kommer att möjliggöra att alla, oavsett ålder, får behandlas av alternativa utförare.

Nyheter

Remissvar: SOU 2021:34 Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn

2021-10-18

Sveriges Psykologförbund välkomnar utredningens förslag i stort men anser att det är olyckligt at...

Remissvar: SOU 2021:6 Betänkande God och nära vård – rätt stöd till psykiskt sjuka

2021-10-18

Utredningen hade i uppdrag att utreda förutsättningarna för att utveckla en ny vårdform av...

Remissvar: Omställningsstudiestöd - för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden, Ds 2021:18

2021-08-30

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna yttrande över rubricerade. Förbundet är...

Remissvar: En reformerad arbetsrätt - för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden, Ds 2021:17

2021-08-30

Sveriges Psykologförbund ställer sig bakom genomförandet av principöverenskommelsen men vill dock...

Bättre möjligheter för elever att nå kunskapsmålen. SOU 2021:11

2021-07-09

Sveriges Psykologförbund är positiv till utredningens arbete men har lämnat synpunkter på några a...