2019-11-11

Komplementär och alternativ vård – ny lagstiftning (SOU 2019:28)

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna yttrande över komplementär och alternativ medicin och vård – ny lagstiftning SOU 2019:28.

Utredningen föreslår ett generellt förbud att behandla allvarlig sjukdom och omfattar då både somatiska och psykiska sjukdomar, vilket är mycket positivt. Förslaget går ut på att det ska vara förbjudet att behandla allvarliga sjukdomar, men symtomlindrande åtgärder är tillåtna. Psykologförbundet ser ett allvarligt problem med förslaget då i princip alla psykiatriska diagnoser är symtomdiagnoser. Det blir därför av stor vikt att tydliggöra gränsdragningen mellan vad som är behandling och vad som är symtomlindring.  Om man inte gör det så kommer i princip all psykologisk behandling att omfattas av förbudet, vilket då blir verkningslöst. Det kommer att möjliggöra att alla, oavsett ålder, får behandlas av alternativa utförare.

Nyheter

LAS-utredningens betänkande, En moderniserad arbetsrätt

2020-10-28

Psykologförbundet har deltagit i beredningen av Sacos remissvar. I det remissvar som vi har gett ...

God och nära vård – en reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19)

2020-09-11

Utredningen presenterar i sitt slutbetänkande förslag till en primärvårdsreform. Utredningen...

Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess (SOU 2020:24)

2020-09-11

Förbundet är i huvudsak positiv till utredningens förslag. Särskilt vill vi lyfta att utredningen...

Digifysiskt vårdval (SOU 2019:42)

2020-03-09

Läs remissvaret här

Förslag till ändring av Försäkringskassans föreskrifter (2019:01) om försäkringsmedicinska utredningar

2020-03-05

Läs remissvaret här