2021-08-30

Remissvar: Omställningsstudiestöd - för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden, Ds 2021:18

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna yttrande över rubricerade. Förbundet är positivt till förslagen om införande av ett omställningsstudiestöd.

Vi ser de föreslagna reglerna som viktiga att genomföra i syfte att balansera arbetstagarnas och arbetsgivarnas intressen med tanke på de förändringar som samtidigt föreslås i lagen om anställningsskydd.

Läs hela remissvaret här.

Nyheter

Anvisning kring dokumentation samt juridiskt ramverk kring psykologuppdrag inom Kriminalvården (Dnr 2021-20324, 2019-6789)

2022-01-25

Förbundet anser att dokumenten som helhet utformats på ett tydligt sätt och att de kan utgöra ett...

En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet SOU 2021:69

2021-12-21

Idag uppgår snart hälften av alla de långa sjukskrivningarna av personer md psykiska diagnoser oc...

Vilja välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre SOU 2021:52

2021-11-04

Synpunkter har inhämtats från Sveriges Geropsykologers Förening (SGF), nationell förening inom...

Remissvar: SOU 2021:34 Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn

2021-10-18

Sveriges Psykologförbund välkomnar utredningens förslag i stort men anser att det är olyckligt at...

Remissvar: SOU 2021:6 Betänkande God och nära vård – rätt stöd till psykiskt sjuka

2021-10-18

Utredningen hade i uppdrag att utreda förutsättningarna för att utveckla en ny vårdform av...