2021-08-30

Remissvar: Omställningsstudiestöd - för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden, Ds 2021:18

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna yttrande över rubricerade. Förbundet är positivt till förslagen om införande av ett omställningsstudiestöd.

Vi ser de föreslagna reglerna som viktiga att genomföra i syfte att balansera arbetstagarnas och arbetsgivarnas intressen med tanke på de förändringar som samtidigt föreslås i lagen om anställningsskydd.

Läs hela remissvaret här.

Nyheter

Remissvar: Omställningsstudiestöd - för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden, Ds 2021:18

2021-08-30

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna yttrande över rubricerade. Förbundet är...

Remissvar: En reformerad arbetsrätt - för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden, Ds 2021:17

2021-08-30

Sveriges Psykologförbund ställer sig bakom genomförandet av principöverenskommelsen men vill dock...

Bättre möjligheter för elever att nå kunskapsmålen. SOU 2021:11

2021-07-09

Sveriges Psykologförbund är positiv till utredningens arbete men har lämnat synpunkter på några a...

Delbetänkande av Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg (SOU 2021:4)

2021-05-31

Psykologförbundet har inkommit med synpunkter över utredningen; Delbetänkande av Utredningen om...

Förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:18) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

2021-03-10

Sveriges Psykologförbund har i ett tidigare remissvar till en utredning om tvångsåtgärder mot bar...