2022-06-22

Remissvar: Psykologexamen, revideringsbehov av två examensmål. U2022/01494

Förbundet har beretts möjlighet att ge synpunkter på Universitetskanslersämbetets (UKÄ) rapport gällande revidering av examensmål för psykologprogrammet.

UKÄ har utrett ett förslag från studierektorer om att slå ihop två examensmål på psykologprogrammet,

från:
- visa fördjupad förmåga att bedriva psykologisk behandling,
- visa förmåga att under handledning bedriva psykoterapi,

till:
- visa fördjupad förmåga att bedriva psykologisk behandling, inklusive psykoterapi

Efter att ha utrett detta är UKÄ:s slutsats att examensmålen bör stå kvar så länge, men att det finns ett behov av en utvärdering av helheten. De menar också att det är viktigt att bibehålla mål kring både psykologisk behandling och psykoterapi, men hitta ett annat sätt att indikera grad av förmåga för det sist nämnda, jämfört med krav på handledning.

Psykologförbundet delar psykologprogrammens syn att det är problematiskt att i ett examensmål ha lärandemål som för fortsättningen kräver handledning för att kunna efterlevas.

I övrigt delar förbundet UKÄ:s slutsatser. Det är bra om termen ”psykologisk behandling” börjar betraktas som ett generalistbegrepp kopplad till insatser som vilar på psykologisk vetenskap där bedömning, behandling och utvärdering är en helhet. Psykologförbundet anser att det är dags att omarbeta examensmålen och att detta är av högsta vikt och bör påbörjas så snart som möjligt. Reviderade, aktualiserade och sammanhängande examensmål kommer inte bara vara till stort gagn för psykologprogrammen utan även för de yrkesverksamma.

Läs hela remissvaret här

Nyheter

Remissvar: Psykologexamen, revideringsbehov av två examensmål. U2022/01494

2022-06-22

Förbundet har beretts möjlighet att ge synpunkter på Universitetskanslersämbetets (UKÄ) rapport...

Inspektionen för vård och omsorgs förslag till föreskrifter om chefsöverläkarens underrättelse- och uppgiftsskyldighet avseende vissa åtgärder inom psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

2022-05-31

Psykologförbundet har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Inspektionen för vård och omsorgs...

Från delar till helhet. SOU 2021:19

2022-05-02

Psykologförbundet har fått möjlighet att ge synpunkter på betänkande ”Från delar till helhet - En...

Utkast till lagrådsremiss. Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och ändring av det kön som framgår av folkbokföringen

2022-02-09

I utredningen föreslås att två nya lagar (lagen om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och lag...

Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård. SOU 2021:78

2022-02-03

Utredningens förslag som ska bidra till en samlad uppföljning av barns och ungas hälsa. Barn och...