2022-06-22

Remissvar: Psykologexamen, revideringsbehov av två examensmål. U2022/01494

Förbundet har beretts möjlighet att ge synpunkter på Universitetskanslersämbetets (UKÄ) rapport gällande revidering av examensmål för psykologprogrammet.

UKÄ har utrett ett förslag från studierektorer om att slå ihop två examensmål på psykologprogrammet,

från:
- visa fördjupad förmåga att bedriva psykologisk behandling,
- visa förmåga att under handledning bedriva psykoterapi,

till:
- visa fördjupad förmåga att bedriva psykologisk behandling, inklusive psykoterapi

Efter att ha utrett detta är UKÄ:s slutsats att examensmålen bör stå kvar så länge, men att det finns ett behov av en utvärdering av helheten. De menar också att det är viktigt att bibehålla mål kring både psykologisk behandling och psykoterapi, men hitta ett annat sätt att indikera grad av förmåga för det sist nämnda, jämfört med krav på handledning.

Psykologförbundet delar psykologprogrammens syn att det är problematiskt att i ett examensmål ha lärandemål som för fortsättningen kräver handledning för att kunna efterlevas.

I övrigt delar förbundet UKÄ:s slutsatser. Det är bra om termen ”psykologisk behandling” börjar betraktas som ett generalistbegrepp kopplad till insatser som vilar på psykologisk vetenskap där bedömning, behandling och utvärdering är en helhet. Psykologförbundet anser att det är dags att omarbeta examensmålen och att detta är av högsta vikt och bör påbörjas så snart som möjligt. Reviderade, aktualiserade och sammanhängande examensmål kommer inte bara vara till stort gagn för psykologprogrammen utan även för de yrkesverksamma.

Läs hela remissvaret här

Nyheter

Remissvar: Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen (SOU 2023:69)

2024-04-17

Psykologförbundet har svarat på en remiss gällande betänkandet Ökat informationsflöde till...

Remissvar: Rätt förutsättningar för sjukskrivning (SOU 2023:48)

2024-02-29

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat betänkande från...

Remissvar: Effektiv och behovsbaserad digital vård (Ds 2023:27)

2023-11-27

I Ds 2023:27 föreslår utredningen en rad åtgärder för att säkerställa att primärvård som ges av...

Remissvar: Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd, Ds 2023:23 (S2023/02208)

2023-11-13

Psykologförbundet har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade promemoria från...

Remissvar: Från delar till helhet – Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja, SOU 2023:5 (S2023/00440)

2023-06-20

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubriceratslutbetänkande a...