2024-02-29

Remissvar: Rätt förutsättningar för sjukskrivning (SOU 2023:48)

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat betänkande från Socialdepartementet.

Psykologförbundet ställer sig helt bakom utredningens uppdrag att föreslå åtgärder för en mer effektiv och ändamålsenlig sjukskrivningsprocess. Det är nödvändigt att analysera och åtgärda orsakerna till att hälso- och sjukvården och Försäkringskassans handläggare ibland gör olika bedömningar av arbetsförmågan. Många patienter riskerar i dag att hamna mellan stolarna på grund av detta. Lika viktigt är att analysera vilken betydelse samarbete mellan professioner i hälso- och sjukvården har för sjukskrivningsprocessen – och att föreslå hur samarbetet kan utvecklas för en förbättrad process som sätter patienten i centrum.

I remissvaret framför förbundet bland annat att

– den profession som har högst kompetens på att bedöma såväl psykopatologi som funktionsnivå är psykologen. Därför är det avgörande för en effektiv sjukskrivningsprocess att säkra att psykolog alltid finns att tillgå både i bedömning och behandling av patienter som lider av psykisk ohälsa

– nyckeln till en effektiv och ändamålsenlig sjukskrivningsprocessen främst i välfungerande team och interprofessionell samverkan. Den största bristen med utredningen är att analysen aldrig på riktigt tar utgångspunkt i teamets roll. Utredningen har ett begränsat fokus på samverkan och andra professioner än läkare

– förslagen i betänkandet i huvudsak har karaktären av utvecklingsuppdrag till statliga myndigheter med inriktningen att förenkla sjukskrivningsprocessen och öka kunskaperna inom försäkringsmedicin. Enligt förbundet är förslagen rimliga men samtidigt svårbedömda med avseende på eventuella konsekvenser.

Läs hela remissvaret här

Nyheter

Remissvar: Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen (SOU 2023:69)

2024-04-17

Psykologförbundet har svarat på en remiss gällande betänkandet Ökat informationsflöde till...

Remissvar: Rätt förutsättningar för sjukskrivning (SOU 2023:48)

2024-02-29

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat betänkande från...

Remissvar: Effektiv och behovsbaserad digital vård (Ds 2023:27)

2023-11-27

I Ds 2023:27 föreslår utredningen en rad åtgärder för att säkerställa att primärvård som ges av...

Remissvar: Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd, Ds 2023:23 (S2023/02208)

2023-11-13

Psykologförbundet har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade promemoria från...

Remissvar: Från delar till helhet – Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja, SOU 2023:5 (S2023/00440)

2023-06-20

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubriceratslutbetänkande a...