2021-10-18

Remissvar: SOU 2021:34 Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn

Sveriges Psykologförbund välkomnar utredningens förslag i stort men anser att det är olyckligt att enbart elevhälsans medicinska insatser tagits in i utredningsdirektivet. Svensk lagstiftning är tydlig när det gäller elevhälsan: Den ska vara samlad, med samtliga elevhälsoprofessioner representerade i tvärprofessionella team.

I utredningen lyfter man tydligt vikten av helhetsperspektiv på barn och unga och att elevhälsans samlande och sammanhållna funktion behöver stärkas och utvecklas. Det behövs ett bättre och utökat samarbete mellan professionerna i elevhälsan om lagstiftningen ska kunna uppfyllas.

Förbundet anser inte att primärvården ska ta över det hälsofrämjande uppdraget från elevhälsan. Det är bättre att stärka elevhälsans möjligheter att verkligen jobba hälsofrämjande, till exempel genom att säkerställa likvärdig och tillräcklig tillgång till elevhälsans professioner.

Det finns allvarliga brister i övergången från barn till vuxen inom hälso- och sjukvården coh förbundet anser att det finns ett behov av att förtydliga uppdragen mellan psykiatrin och primärvården.

Inom den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin måste det psykologiska kunskapsområdet jämställas med det medicinska. Detta för att kunna minska köerna till BUP, erbjuda adekvat bedömning och behandling, samt att barn och unga och deras familjer får tillgång till bästa tillgängliga vård.

I utredningen pekas också på behovet att det behövs samordning även med socialtjänsten och den specialiserade vården, och att den specialiserade vården ska stärka sin rådgivande roll och därmed vara mer tillgänglig för primärvård och elevhälsa. För att förslagen ska vara möjliga att genomföra krävs krafttag när det gäller kunskaps- och kompetensförsörjningen. På många håll i landet finns ett underskott på psykologer, liksom ett stort behov av psykologisk kunskap på lednings- och strategiska nivåer i organisationerna.

Läs hela remissvaret här

Nyheter

Remissvar: SOU 2021:34 Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn

2021-10-18

Sveriges Psykologförbund välkomnar utredningens förslag i stort men anser att det är olyckligt at...

Remissvar: SOU 2021:6 Betänkande God och nära vård – rätt stöd till psykiskt sjuka

2021-10-18

Utredningen hade i uppdrag att utreda förutsättningarna för att utveckla en ny vårdform av...

Remissvar: Omställningsstudiestöd - för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden, Ds 2021:18

2021-08-30

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna yttrande över rubricerade. Förbundet är...

Remissvar: En reformerad arbetsrätt - för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden, Ds 2021:17

2021-08-30

Sveriges Psykologförbund ställer sig bakom genomförandet av principöverenskommelsen men vill dock...

Bättre möjligheter för elever att nå kunskapsmålen. SOU 2021:11

2021-07-09

Sveriges Psykologförbund är positiv till utredningens arbete men har lämnat synpunkter på några a...