2021-10-18

Remissvar: SOU 2021:6 Betänkande God och nära vård – rätt stöd till psykiskt sjuka

Utredningen hade i uppdrag att utreda förutsättningarna för att utveckla en ny vårdform av skyndsamma och ändamålsenliga insatser inom primärvård vid av lättare psykisk hälsa.

Sveriges Psykologförbund ser mycket positivt på att utredningen istället valt ett holistiskt synsätt och förslag på att samla insatser som rör fysiskt och psykisk hälsa.

Psykologförbundet förespråkar förslaget att ändra i hälso- och sjukvårdslagen medsyfte att tydliggöra primärvårdens uppdrag för den psykiska ohälsan, och lyfter särskilt värdet av en PLA i verksamhetens strategiska arbete. PLA-funktionen kan öka jämlikheten i vården och stärka patientsäkerhetsarbetet vid psykologiska insatser.

Psykologförbundet stödjer även bedömningen att en systematisk uppföljning av primärvården på aggregerad nivå behöver byggas upp.

Läs hela remissvaret här

Nyheter

Remissvar: SOU 2021:34 Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn

2021-10-18

Sveriges Psykologförbund välkomnar utredningens förslag i stort men anser att det är olyckligt at...

Remissvar: SOU 2021:6 Betänkande God och nära vård – rätt stöd till psykiskt sjuka

2021-10-18

Utredningen hade i uppdrag att utreda förutsättningarna för att utveckla en ny vårdform av...

Remissvar: Omställningsstudiestöd - för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden, Ds 2021:18

2021-08-30

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna yttrande över rubricerade. Förbundet är...

Remissvar: En reformerad arbetsrätt - för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden, Ds 2021:17

2021-08-30

Sveriges Psykologförbund ställer sig bakom genomförandet av principöverenskommelsen men vill dock...

Bättre möjligheter för elever att nå kunskapsmålen. SOU 2021:11

2021-07-09

Sveriges Psykologförbund är positiv till utredningens arbete men har lämnat synpunkter på några a...