2021-10-18

Remissvar: SOU 2021:6 Betänkande God och nära vård – rätt stöd till psykiskt sjuka

Utredningen hade i uppdrag att utreda förutsättningarna för att utveckla en ny vårdform av skyndsamma och ändamålsenliga insatser inom primärvård vid av lättare psykisk hälsa.

Sveriges Psykologförbund ser mycket positivt på att utredningen istället valt ett holistiskt synsätt och förslag på att samla insatser som rör fysiskt och psykisk hälsa.

Psykologförbundet förespråkar förslaget att ändra i hälso- och sjukvårdslagen medsyfte att tydliggöra primärvårdens uppdrag för den psykiska ohälsan, och lyfter särskilt värdet av en PLA i verksamhetens strategiska arbete. PLA-funktionen kan öka jämlikheten i vården och stärka patientsäkerhetsarbetet vid psykologiska insatser.

Psykologförbundet stödjer även bedömningen att en systematisk uppföljning av primärvården på aggregerad nivå behöver byggas upp.

Läs hela remissvaret här

Nyheter

Remissvar: Från delar till helhet – Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja, SOU 2023:5 (S2023/00440)

2023-06-20

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubriceratslutbetänkande a...

Remissvar: Nationellt kunskapsstöd om försäkringsmedicin i hälso- och sjukvården

2023-06-20

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubriceratkunskapsstöd frå...

Remissvar: Tryggare hem för barn, SOU 2022:71 (Ju2023/00125)

2023-06-20

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat betänkande av...

Remiss: Nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention

2023-05-16

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat utkast till...

Remissvar: Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel (SOU 2022:52)

2023-02-07

Psykologförbundet har beretts möjlighet att lämna yttrande över rubricerat betänkande och vill...