2021-10-18

Remissvar: SOU 2021:6 Betänkande God och nära vård – rätt stöd till psykiskt sjuka

Utredningen hade i uppdrag att utreda förutsättningarna för att utveckla en ny vårdform av skyndsamma och ändamålsenliga insatser inom primärvård vid av lättare psykisk hälsa.

Sveriges Psykologförbund ser mycket positivt på att utredningen istället valt ett holistiskt synsätt och förslag på att samla insatser som rör fysiskt och psykisk hälsa.

Psykologförbundet förespråkar förslaget att ändra i hälso- och sjukvårdslagen medsyfte att tydliggöra primärvårdens uppdrag för den psykiska ohälsan, och lyfter särskilt värdet av en PLA i verksamhetens strategiska arbete. PLA-funktionen kan öka jämlikheten i vården och stärka patientsäkerhetsarbetet vid psykologiska insatser.

Psykologförbundet stödjer även bedömningen att en systematisk uppföljning av primärvården på aggregerad nivå behöver byggas upp.

Läs hela remissvaret här

Nyheter

Remissvar: Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen (SOU 2023:69)

2024-04-17

Psykologförbundet har svarat på en remiss gällande betänkandet Ökat informationsflöde till...

Remissvar: Rätt förutsättningar för sjukskrivning (SOU 2023:48)

2024-02-29

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat betänkande från...

Remissvar: Effektiv och behovsbaserad digital vård (Ds 2023:27)

2023-11-27

I Ds 2023:27 föreslår utredningen en rad åtgärder för att säkerställa att primärvård som ges av...

Remissvar: Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd, Ds 2023:23 (S2023/02208)

2023-11-13

Psykologförbundet har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade promemoria från...

Remissvar: Från delar till helhet – Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja, SOU 2023:5 (S2023/00440)

2023-06-20

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubriceratslutbetänkande a...