2023-11-13

Remissvar: Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd, Ds 2023:23 (S2023/02208)

Psykologförbundet har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade promemoria från Socialdepartementet.

Förbundet är positivt till utredningens inriktning att underlätta för att en mångfald av små och stora vårdgivare, inom såväl offentlig som privat regi, på lika villkor ska kunna bidra till den offentligt finansierade hälso- och sjukvården i hela landet.

En särskilt angelägen driftsform att värna i den svenska vården är, enligt Psykologförbundet, små professionsstyrda och personalägda verksamheter. Exempelvis utgör småskaliga privata psykologverksamheter ofta värdefulla komplement till det övriga vårdutbudet i en region och kan vara avgörande för regionens förmåga att leverera evidensbaserad psykologisk behandling till befolkningen.

För Psykologförbundet är detta inte en ideologisk fråga utan handlar om att åstadkomma en så effektiv sjukvård som möjligt som sätter patienten i fokus. Mångfald i utförarledet kan främja innovation i arbetssätt, kompetensförsörjningen inom vården och stärka valmöjligheterna för patienten.

Psykologförbundet ställer sig övergripande bakom Socialdepartementets förslag i promemorian.

Nyheter

Remissvar: Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen (SOU 2023:69)

2024-04-17

Psykologförbundet har svarat på en remiss gällande betänkandet Ökat informationsflöde till...

Remissvar: Rätt förutsättningar för sjukskrivning (SOU 2023:48)

2024-02-29

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat betänkande från...

Remissvar: Effektiv och behovsbaserad digital vård (Ds 2023:27)

2023-11-27

I Ds 2023:27 föreslår utredningen en rad åtgärder för att säkerställa att primärvård som ges av...

Remissvar: Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd, Ds 2023:23 (S2023/02208)

2023-11-13

Psykologförbundet har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade promemoria från...

Remissvar: Från delar till helhet – Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja, SOU 2023:5 (S2023/00440)

2023-06-20

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubriceratslutbetänkande a...