2023-02-07

Remissvar: Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel (SOU 2022:52)

Psykologförbundet har beretts möjlighet att lämna yttrande över rubricerat betänkande och vill lämna följande synpunkter när det gäller reglerna om avlyssningsförbud i preventivlagen och lagen om hemlig dataavläsning.

Utredningen konstaterar att det är av stor vikt att reglerna avseende det föreslagna utökade tillämpningsområdet utformas så att risken minimeras för att särskilt integritetskänslig information hämtas in genom hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation eller hemlig dataavläsning. Av det skälet anger utredningen att de regler om avlyssningsförbud som finns i preventivlagen och lagen om hemlig dataavläsning ska gälla även för det utökade tillämpningsområdet.

Psykologförbundet ställer sig helt bakom denna slutsats. Enskildas personliga integritet måste väga mycket tungt inom de områden där avlyssningsförbudet tillämpas, bland annat vid psykologers yrkesutövning.

Nyheter

Remissvar: Från delar till helhet – Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja, SOU 2023:5 (S2023/00440)

2023-06-20

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubriceratslutbetänkande a...

Remissvar: Nationellt kunskapsstöd om försäkringsmedicin i hälso- och sjukvården

2023-06-20

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubriceratkunskapsstöd frå...

Remissvar: Tryggare hem för barn, SOU 2022:71 (Ju2023/00125)

2023-06-20

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat betänkande av...

Remiss: Nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention

2023-05-16

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat utkast till...

Remissvar: Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel (SOU 2022:52)

2023-02-07

Psykologförbundet har beretts möjlighet att lämna yttrande över rubricerat betänkande och vill...