2023-02-07

Remissvar: Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel (SOU 2022:52)

Psykologförbundet har beretts möjlighet att lämna yttrande över rubricerat betänkande och vill lämna följande synpunkter när det gäller reglerna om avlyssningsförbud i preventivlagen och lagen om hemlig dataavläsning.

Utredningen konstaterar att det är av stor vikt att reglerna avseende det föreslagna utökade tillämpningsområdet utformas så att risken minimeras för att särskilt integritetskänslig information hämtas in genom hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation eller hemlig dataavläsning. Av det skälet anger utredningen att de regler om avlyssningsförbud som finns i preventivlagen och lagen om hemlig dataavläsning ska gälla även för det utökade tillämpningsområdet.

Psykologförbundet ställer sig helt bakom denna slutsats. Enskildas personliga integritet måste väga mycket tungt inom de områden där avlyssningsförbudet tillämpas, bland annat vid psykologers yrkesutövning.

Nyheter

Remissvar: Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel (SOU 2022:52)

2023-02-07

Psykologförbundet har beretts möjlighet att lämna yttrande över rubricerat betänkande och vill...

Remiss: God tvångsvård – trygghet, säkerhet och rättssäkerhet i psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård, SOU 2022:40

2022-12-13

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat betänkande av...

Remissvar: Kort etisk analys av omdiagnostisering

2022-12-02

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående vägledningsdok...

Remissvar: Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)

2022-10-03

Förbundet har beretts möjlighet att ge synpunkter på ovanstående slutbetänkande. Sammanfattningsv...

Remissvar: Psykologexamen, revideringsbehov av två examensmål. U2022/01494

2022-06-22

Förbundet har beretts möjlighet att ge synpunkter på Universitetskanslersämbetets (UKÄ) rapport...