2022-10-03

Remissvar: Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)

Förbundet har beretts möjlighet att ge synpunkter på ovanstående slutbetänkande. Sammanfattningsvis uppfattar vi det som en välgjord utredning med genomarbetade analyser, förslag och bedömningar i syfte att förbättra tillgänglighet och stärkt ställning för patienten i vården.

För att de omfattande förändringsförslagen ska få effekt krävs samordning av huvudmännens insatser liksom implementering av besluten. Detta i sin tur kommer att öka den administrativa bördan vilket i möjligaste mån behöver underlättas. En nationell stödfunktion skulle kunna effektivisera förändringarna.

Förbundet anser att en proportionerlig fördelning av resurser mellan olika professioner kan ge en mängd vinster, när det gäller måluppfyllelse avseende väntetider i vården, vårdgarantin och en nära och tillgänglig vård.

En stor del av primärvårdsuppdraget handlar om att ta hand om psykisk ohälsa. Psykologer kan utföra en stor del av de bedömningar och behandlingar som primärvården behöver ta hand om. Att patienter med psykiska svårigheter får bedömning av en psykolog i ett tidigt skede har stor betydelse med avseende på en nära och tillgänglig vård samt för att de nya förslagen om vårdgarantin ska få verklig effekt. För att uppnå detta behövs fler psykologtjänster men också psykologer på strategiska och ledningsfunktioner inom primärvården. Specialistpsykologisk kompetens borgar för att i verksamheten som helhet höja kvalitet och patientsäkerhet i de psykologiska insatserna som utförs av samtliga yrkeskategorier.

Läs hela remissvaret här

Nyheter

Remissvar: Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen (SOU 2023:69)

2024-04-17

Psykologförbundet har svarat på en remiss gällande betänkandet Ökat informationsflöde till...

Remissvar: Rätt förutsättningar för sjukskrivning (SOU 2023:48)

2024-02-29

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat betänkande från...

Remissvar: Effektiv och behovsbaserad digital vård (Ds 2023:27)

2023-11-27

I Ds 2023:27 föreslår utredningen en rad åtgärder för att säkerställa att primärvård som ges av...

Remissvar: Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd, Ds 2023:23 (S2023/02208)

2023-11-13

Psykologförbundet har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade promemoria från...

Remissvar: Från delar till helhet – Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja, SOU 2023:5 (S2023/00440)

2023-06-20

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubriceratslutbetänkande a...