2021-11-04

Vilja välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre SOU 2021:52

Synpunkter har inhämtats från Sveriges Geropsykologers Förening (SGF), nationell förening inom Sveriges Psykologförbund. Nedan finns en kort sammanfattning av remissvaret.

Utredningens rekommendationer till kommunerna är strukturerade i fyra temaområden:
1. Förnya, behålla och utveckla kompetens
2. Stärk ledarskapet
3. Skapa trygga anställningsförhållanden och en god arbetsmiljö
4. Ny teknik i vårdens och omsorgens tjänst

Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre beslutades år 2011, och utredningen föreslår att det ska ske en översyn för att säkerställa att de är ändamålsenliga. Förbundet påpekar att det ska omfatta alla professioner och ställer frågan varför det saknas krav på specialistkunskaper i geropsykologi för legitimerade psykologer som engageras i äldreomsorg och äldrevård, liksom särskilda insatser i äldrepsykiatri och geriatrik för läkare. I anknytning till flera av utredningens förslag lyfter förbundet vikten av att det bör gälla alla professioner som arbetar med äldre.

I strävan för att olika kompetenser och perspektiv ska finnas tillgängliga och samverka betonar förbundet vikten av ett gott psykologiskt omhändertagande av de äldre där geropsykologer har en viktig utbildningsuppgift. Även tillgång till psykologisk kompetens i ledningen måste finnas i det dagliga omsorgs- och vårdabetet.

I utredningens förslag om teambaserat arbetssätt lyfter förbundet särskilt fram arbets- och organisationspsykologins kompetens för att säkerställa ett fungerande samspel mellan de många yrkesgrupper som kan och bör vara involverade i äldres vård och omsorg.

Nyheter

Remissvar: Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen (SOU 2023:69)

2024-04-17

Psykologförbundet har svarat på en remiss gällande betänkandet Ökat informationsflöde till...

Remissvar: Rätt förutsättningar för sjukskrivning (SOU 2023:48)

2024-02-29

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat betänkande från...

Remissvar: Effektiv och behovsbaserad digital vård (Ds 2023:27)

2023-11-27

I Ds 2023:27 föreslår utredningen en rad åtgärder för att säkerställa att primärvård som ges av...

Remissvar: Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd, Ds 2023:23 (S2023/02208)

2023-11-13

Psykologförbundet har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade promemoria från...

Remissvar: Från delar till helhet – Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja, SOU 2023:5 (S2023/00440)

2023-06-20

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubriceratslutbetänkande a...