2022-02-09

Utkast till lagrådsremiss. Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och ändring av det kön som framgår av folkbokföringen

I utredningen föreslås att två nya lagar (lagen om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och lagen om ändring av det kön som framgår av folkbokföringen) ersätter den tidigare lagen (1972:119) om konstaterande av könstillhörighet i vissa fall. Förslagen innebär att processen för ändring av det kön som framgår av folkbokföringen hållas isär från processen för kirurgiska ingrepp i könsorganen.

Psykologförbundet är positivt till att förslagen genomgående stärker grundläggande mänskliga rättigheter för både barn och vuxna. Samtidigt vill förbundet betona vikten av att nogsamt och brett följa utvecklingen av vad dessa lagändringar innebär, inte minst gällande den psykiska hälsan för de berörda.

Nyheter

Remissvar: Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen (SOU 2023:69)

2024-04-17

Psykologförbundet har svarat på en remiss gällande betänkandet Ökat informationsflöde till...

Remissvar: Rätt förutsättningar för sjukskrivning (SOU 2023:48)

2024-02-29

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat betänkande från...

Remissvar: Effektiv och behovsbaserad digital vård (Ds 2023:27)

2023-11-27

I Ds 2023:27 föreslår utredningen en rad åtgärder för att säkerställa att primärvård som ges av...

Remissvar: Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd, Ds 2023:23 (S2023/02208)

2023-11-13

Psykologförbundet har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade promemoria från...

Remissvar: Från delar till helhet – Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja, SOU 2023:5 (S2023/00440)

2023-06-20

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubriceratslutbetänkande a...