2022-02-09

Utkast till lagrådsremiss. Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och ändring av det kön som framgår av folkbokföringen

I utredningen föreslås att två nya lagar (lagen om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och lagen om ändring av det kön som framgår av folkbokföringen) ersätter den tidigare lagen (1972:119) om konstaterande av könstillhörighet i vissa fall. Förslagen innebär att processen för ändring av det kön som framgår av folkbokföringen hållas isär från processen för kirurgiska ingrepp i könsorganen.

Psykologförbundet är positivt till att förslagen genomgående stärker grundläggande mänskliga rättigheter för både barn och vuxna. Samtidigt vill förbundet betona vikten av att nogsamt och brett följa utvecklingen av vad dessa lagändringar innebär, inte minst gällande den psykiska hälsan för de berörda.

Nyheter

Från delar till helhet. SOU 2021:19

2022-05-02

Psykologförbundet har fått möjlighet att ge synpunkter på betänkande ”Från delar till helhet - En...

Utkast till lagrådsremiss. Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och ändring av det kön som framgår av folkbokföringen

2022-02-09

I utredningen föreslås att två nya lagar (lagen om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och lag...

Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård. SOU 2021:78

2022-02-03

Utredningens förslag som ska bidra till en samlad uppföljning av barns och ungas hälsa. Barn och...

Anvisning kring dokumentation samt juridiskt ramverk kring psykologuppdrag inom Kriminalvården (Dnr 2021-20324, 2019-6789)

2022-01-25

Förbundet anser att dokumenten som helhet utformats på ett tydligt sätt och att de kan utgöra ett...

En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet SOU 2021:69

2021-12-21

Idag uppgår snart hälften av alla de långa sjukskrivningarna av personer md psykiska diagnoser oc...