2022-02-09

Utkast till lagrådsremiss. Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och ändring av det kön som framgår av folkbokföringen

I utredningen föreslås att två nya lagar (lagen om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och lagen om ändring av det kön som framgår av folkbokföringen) ersätter den tidigare lagen (1972:119) om konstaterande av könstillhörighet i vissa fall. Förslagen innebär att processen för ändring av det kön som framgår av folkbokföringen hållas isär från processen för kirurgiska ingrepp i könsorganen.

Psykologförbundet är positivt till att förslagen genomgående stärker grundläggande mänskliga rättigheter för både barn och vuxna. Samtidigt vill förbundet betona vikten av att nogsamt och brett följa utvecklingen av vad dessa lagändringar innebär, inte minst gällande den psykiska hälsan för de berörda.

Nyheter

Remissvar: Från delar till helhet – Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja, SOU 2023:5 (S2023/00440)

2023-06-20

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubriceratslutbetänkande a...

Remissvar: Nationellt kunskapsstöd om försäkringsmedicin i hälso- och sjukvården

2023-06-20

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubriceratkunskapsstöd frå...

Remissvar: Tryggare hem för barn, SOU 2022:71 (Ju2023/00125)

2023-06-20

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat betänkande av...

Remiss: Nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention

2023-05-16

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat utkast till...

Remissvar: Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel (SOU 2022:52)

2023-02-07

Psykologförbundet har beretts möjlighet att lämna yttrande över rubricerat betänkande och vill...