2018-09-21

Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen Ds 2018:11

I promemoria lämnas förslag till en lag om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen. Den nya lagen ska avse dels vård och behandling i samband med könsdysfori, dels vård och behandling i samband med medfödda avvikelser i könsutvecklingen. Sveriges Psykologförbund är positivt inställda till de lagförändringar som beskrivs i promemorian och tror att den kommer medföra många förändringar gällande transpersoner tillgång till könsbekräftande vård, vilket kommer främja psykisk hälsa.

Nyheter

Remissvar: SOU 2021:34 Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn

2021-10-18

Sveriges Psykologförbund välkomnar utredningens förslag i stort men anser att det är olyckligt at...

Remissvar: SOU 2021:6 Betänkande God och nära vård – rätt stöd till psykiskt sjuka

2021-10-18

Utredningen hade i uppdrag att utreda förutsättningarna för att utveckla en ny vårdform av...

Remissvar: Omställningsstudiestöd - för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden, Ds 2021:18

2021-08-30

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna yttrande över rubricerade. Förbundet är...

Remissvar: En reformerad arbetsrätt - för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden, Ds 2021:17

2021-08-30

Sveriges Psykologförbund ställer sig bakom genomförandet av principöverenskommelsen men vill dock...

Bättre möjligheter för elever att nå kunskapsmålen. SOU 2021:11

2021-07-09

Sveriges Psykologförbund är positiv till utredningens arbete men har lämnat synpunkter på några a...