2024-04-17

Remissvar: Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen (SOU 2023:69)

Psykologförbundet har svarat på en remiss gällande betänkandet Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen (SOU 2023:69).

I remissvaret framför förbundet bland annat att:

Vi delar utredningens uppfattning om behovet av utbyte av uppgifter mellan myndigheter och verksamheter i brottsbekämpande syfte. Psykologförbundet anser dock att det är en brist att utredningen endast lämnar förslag som rör uppgiftslämnande till brottsbekämpande myndigheter. Förbundet menar att det även är viktigt att utreda behovet av regelförändringar gällande möjligheter till ömsesidigt uppgiftslämnande.

Psykologförbundet ställer sig bakom förslaget att begränsa lagens tillämpningsområde när det gäller uppgifter som omfattas av hälso- och sjukvårdssekretess samt socialtjänstsekretess. Integritetsaspekterna gör sig mycket starkt gällande här och dessa verksamheter behöver åtnjuta ett stort förtroende från allmänheten som inte enligt förbundets mening får riskeras här.

Psykologförbundet dock anser att denna begränsning även ska gälla uppgifter som omfattas av psykologsekretessen på skolans område. Integritetsaspekter och förtroendet från allmänhetens sida gör sig lika starkt gällande här och dessa uppgifter är lika skyddsvärda som de som hanteras inom den medicinska delen av elevhälsan och hälso- och sjukvården i övrigt.

Läs hela remissvaret här (PDF

Nyheter

Remissvar: Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen (SOU 2023:69)

2024-04-17

Psykologförbundet har svarat på en remiss gällande betänkandet Ökat informationsflöde till...

Remissvar: Rätt förutsättningar för sjukskrivning (SOU 2023:48)

2024-02-29

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat betänkande från...

Remissvar: Effektiv och behovsbaserad digital vård (Ds 2023:27)

2023-11-27

I Ds 2023:27 föreslår utredningen en rad åtgärder för att säkerställa att primärvård som ges av...

Remissvar: Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd, Ds 2023:23 (S2023/02208)

2023-11-13

Psykologförbundet har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade promemoria från...

Remissvar: Från delar till helhet – Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja, SOU 2023:5 (S2023/00440)

2023-06-20

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubriceratslutbetänkande a...