Organisation

Europeisk ackrediteringskommitteen (EAC)

Den europeiska ackrediteringskommitteen (EAC) har tillsyn och ansvar för EuroPsy och dess förordningar och godkänner nationella ackrediteringskommittéer (NAC).
Medlemmarna är:

 • Rosaleen McElvaney (Ordförande) – Ireland
 • Ype Poortinga - Nederländerna
 • Vlasta Zabukovec - Slovenien
 • Nady Van Broeck - Representant för ackrediteringskommittén för specialistcertifikat i psykoterapi - Belgien
 • Salvatore Zappala - Representant för ackrediteringskommittén för specialistcertifikat i arbets- och organisationskommittén - Italien

Nationell ackrediteringskommitté, NAC

Den nationella ackrediteringskommittén har ansvaret för att tilldela EurPsy certifikat i Sverige och består av följande medlemmar:

 • Bengt Persson (ordförande) – Linnéuniversitetet
 • Elinor Schad – Lunds Universitet
 • Magnus Sverke – Stockholms Universitet
 • Petri Partanen - Mittuniveristetet
 • Ida Flink - Örebro universitet

EuroPsy och direktivet om yrkeskvalifikationer (2005/36/EG)

 • Direktiv 2005/36/EG reglerar erkännande av yrkeskvalifikationer i Europeiska unionen.
 • Psykologyrket ingår i det allmänna systemet. Psykologer som vill arbeta i en annan EU-medlemsstat måste få sina kvalifikationer erkända av den behöriga myndigheten i det landet.
 • EuroPsy är avsett att underlätta utvärderingsprocessen hos den behöriga myndigheten genom att fungera som ett "yrkeskort" utfärdat av en representativ yrkesorganisation på europeisk nivå (EFPA).


EuroPsy och Bolognaprocessen

 Bolognaprocessen, en reform av den högre utbildningen i Europa, har skapat en struktur med kandidat- och magisterexamen som är kompatibel med EuroPsy.

 • Den vanligaste strukturen, med 3 + 2 år för kandidat- respektive magisterexamen, passar bra in i EuroPsy.
 • EuroPsy innebär dock även krav på yrkesutbildning som faller utanför ramen för Bolognaprocessen.
 • EuroPsy använder ”European Transfer Credit System” (ECTS) för att bestämma omfattningen av olika delar av utbildningen.
 • EuroPsy utgör grunden för "Tuning Reference Points" som används vid utformning av examensprogram i psykologi i Europa.