Sveriges Psykologförbunds personuppgiftspolicy

– vid ansökningar om och innehav av EuroPsy-certifikat.

 Giltig från och med 2018-11-30

Allmänt

EuroPsy är en standard utarbetad av EFPA, European Federation of Psychologists Associations, som syftar till att främja den pågående utvecklingen av utbildning i psykologi och det psykologiska yrket i Europa. Avsikten är även att underlätta rörligheten för psykologer, studenter och kunder i Europa och att främja allmänhetens medvetenhet om psykologi och tillgång till kvalitetssäkrade psykologiska tjänster i Europa.

Sveriges Psykologförbund och den av förbundsstyrelsen utsedda ackrediteringskommittén, NAC, strävar efter att behandla alla personuppgifter som du lämnar i din ansökan om certifiering enligt EuroPsy på ett sådant sätt att du kan känna dig trygg. Utgångspunkten vid all vår personuppgiftsbehandling är att respektera din integritet och dina rättigheter.

Vi arbetar kontinuerligt för att uppfylla principerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard” och utvärderar löpande riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna.

Här vill vi informera om vilka personuppgifter Sveriges Psykologförbund och NAC behandlar inom EuroPsy, för vilka ändamål behandling sker, den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna sparas, dina rättigheter samt hur du kan kontakta oss m.m.

Vilka typer av uppgifter vi behandlar och hur vi samlar in dem

De typer av personuppgifter som vi behandlar är ditt namn och kontaktuppgifter till dig som mobiltelefonnummer, e-postadress, adressuppgifter samt utbildningsuppgifter. Dessutom behandlas uppgifter om din arbetsgivare, med kontaktuppgifter till denne.

De personuppgifter vi hanterar är framför allt de som du lämnar till oss vid ansökningstillfället och vid eventuella kompletteringar till ansökan. Dessutom samlas uppgifter in vid besök på våra webbplatser; trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt t.ex. den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket.

Vad vi använder dina uppgifter till

 Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna inom EuroPsy är följande.

  • Att administrera ansökningar och fatta beslut i ansökningsärenden
  • Att utfärda EuroPsy-certifikat.
  • Att informera om utfärdade certifikat till den europeiska ackrediteringskommittén, EAC
  • Att upprätthålla ett register över utfärdade certifikat
  • Ekonomistyrning, bokföring och redovisning.

De regler som gäller kräver att vi har en s.k. rättslig grund (kursiverat) för de behandlingar som utförs. Vi använder följande rättsliga grunder vid våra behandlingar av personuppgifter.

  • Den behandling vi utför i samband med att vi handlägger din ansökan, är nödvändig för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett avtal ingås genom beslutet om certifiering.
  • Behandlingen efter det att beslut om certifiering har fattats är nödvändig för att fullgöra det avtal mellan dig och oss som certifieringen innebär.

I särskilda fall kan behandlingen komma att ske först efter att du har lämnat samtycke till den. Ett samtycke lämnas alltid separat och du kan alltid återkalla det genom att kontakta oss.

Hur länge vi sparar dina uppgifter

Huvudregeln är att vi bara sparar dina personuppgifter så länge vi behöver uppgifterna för de ändamål vi angett ovan. I vissa fall sparas uppgifterna i enlighet med krav som ställs i lagstiftning, t.ex. när det gäller redovisningsunderlag enligt bokföringslagens regler.

Till vem vi kan komma att lämna ut dina uppgifter

Enligt EuroPsy:s regelverk överför vi personuppgifter till EFPA. EFPA upprätthåller registret för certifierade EuroPsy-psykologer och har ansvaret för övervakning och kvalitetssäkring av EuroPsy-certifieringssystemet.

Uppgifter lämnas även till företag som behandlar uppgifterna för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden.

Vi lämnar även uppgifter om dig till andra mottagare om vi enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldiga att lämna ut uppgifter.

Allt det här innebär att när det är aktuellt lämnas uppgifter till följande mottagare:

  • EFPA, enligt EuroPsy’s regelverk
  • Av förbundet anlitade leverantörer av IT-stöd.
  • Revisorer – i enlighet med regler om ekonomisk redovisning.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande lagstiftning har du ett antal rättigheter som innebär att du kan få information om och kontroll över dina egna personuppgifter.

Här listar vi dina rättigheter och i slutet av policyn hittar du kontaktuppgifter till Sveriges Psykologförbund som du kan använda om du vill göra dina rättigheter gällande.

Vi kommer att besvara en begäran från dig utan onödigt dröjsmål och normalt inom en månad. Om ytterligare tid skulle krävas eller om vi av någon anledning inte kan tillmötesgå din begäran kommer vi att informera dig om detta. Vi kan även komma att begära ytterligare information från dig om det krävs för att vi ska kunna bekräfta din identitet och säkerställa att det är du och inte någon annan som försöker få tillgång till eller kontroll över dina personuppgifter.

Rätt till information om och tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig och om så är fallet kommer vi att informera dig om hur dina personuppgifter behandlas. Du har även rätt att få en kopia av de uppgifter som vi behandlar (genom ett registerutdrag).

Rätt till rättelse

Det är viktigt för oss att de personuppgifter som vi har om dig är korrekta. Om uppgifterna är felaktiga har du rätt att vända dig till oss och be om att få uppgifterna rättade. Du har även rätt att begära att uppgifter läggs till om något saknas, om tillägget är relevant med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Vi kommer att underrätta dem, till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter, att rättelse har skett. Vi kommer även att på din begäran informera dig om till vem/vilka information om rättelse har lämnats ut.

Rätt att bli raderad

Du har rätt att vända dig till oss för att begära att dina personuppgifter raderas.

Vi raderar dina uppgifter:

• om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för;

• om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar samtycket;

• om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse;

• om behandlingen av dina uppgifter inte har följt gällande rätt; eller

• om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Vi kan således inte alltid tillmötesgå en begäran om radering. Till exempel gäller det om vi är skyldiga enligt lag att spara uppgifterna. Om radering sker kommer vi att underrätta dem, till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter att radering har skett.

Vi kommer även att på din begäran informera dig om till vem eller vilka som information om radering har lämnats ut.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot att vi behandlar dina uppgifter med stöd av en intresseavvägning. Om vi inte kan visa att det finns tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina skäl ska behandlingen upphöra.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att höra av dig till oss och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas och att uppgifterna då enbart ska lagras av oss i följande situationer:

• Under den tid det tar för oss att kontrollera om personuppgifterna är korrekta, om du bestrider person-uppgifternas korrekthet;

• Om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att uppgifterna raderas och istället vill att vi begränsar användningen av dessa;

• Om du, trots att vi inte behöver uppgifterna längre, vill att vi behåller dem för att du ska kunna använda dessa för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsligt anspråk; eller

• I väntan på kontroll av vems berättigade skäl, dina eller våra, som väger tyngst om du har gjort en invändning mot behandlingen.

I vissa fall kan vi dock inte tillmötesgå en begäran om begränsning t.ex. om uppgifterna behövs för att vi ska kunna försvara våra rättigheter eller skydda någon annan persons rättigheter. Om begränsning sker kommer vi att underrätta dem, till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter, att begränsning har skett. Vi kommer även att på din begäran informera dig om till vem eller vilka som information om begränsning har lämnats ut.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och har rätt använda sådana personuppgifter på annat håll, t.ex. om du skulle välja att ta med dig dina uppgifter till någon annan. Denna rättighet gäller för sådana personuppgifter som du har lämnat till oss och som behandlas med stöd av ditt samtycke eller om behandlingen grundar sig på avtal med oss.

Kontaktuppgifter till Sveriges Psykologförbund och till vårt dataskyddsombud

Om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter

Kontakta Sveriges Psykologförbund på 08–56706400 eller post@psykologforbundet.se

Klagomål

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande rätt kan du lämna in ett klagomål direkt till oss eller till Datainspektionen. 

Personuppgiftsansvarig - Sveriges Psykologförbund

Sveriges Psykologförbund
Box 3287
103 65 Stockholm

- är ansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs. Som personuppgiftsansvarig bestämmer vi ändamålet och medlen för behandlingen.

Dataskyddsombud

Vårt dataskyddsombud övervakar att vi följer gällande lagstiftning och behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt. Om du vill kontakta vårt dataskyddsombud går det bra att mejla till dataskyddsombud@saco.se.

Ändring av personuppgiftspolicyn

Sveriges Psykologförbund kan komma att uppdatera denna personuppgiftspolicy. Vi kommer att meddela eventuella ändringar på www.psykologforbundet.se.