Kriterier för certifikat


Grundläggande certifikat

EuroPsy kräver att psykologen:

 • har en akademisk utbildning i psykologi på fem år eller mer
 • har genomgått minst ett års yrkesutövning under handledning av en kvalificerad handledare
 • tillhandahåller dokumentation över nuvarande yrkeskompetens
 • avger ett löfte om att följa de etiska riktlinjerna
 • ägnar sig åt fortsatt yrkesutveckling

Detaljerade krav för det grundläggande certifikatet

 • Första ansökan
 • framgångsrikt fullföljande av en universitetsutbildning i psykologi på minst 5 år (300 högskolepoäng) med rätt innehåll
 • dokumentation över praktisk tjänstgöring under handledning för en period på minst ett år (heltid) och tillfredsställande utvärderingar av yrkeskompetenser utförda av en eller flera ackrediterade handledare
 • avgivande av löfte om att följa de yrkesetiska principerna fastställda i EFPA:s yrkesetiska metakod samt de etiska riktlinjer som fastlagts av den nationella psykologföreningen i verksamhetslandet
 • Ansökan om förlängning
 • förlängning av certifikatet och registrering krävs efter 7 år
 • ≥ 400 timmar yrkesutövning per år under 4 (av 7) år
 • ≥ 80 timmar fortsatt yrkesutveckling per år (därav > 40 dokumenterade), allt detta måste registreras

Specialistcertifikat

(I dagsläget kan du endast ansöka om det grundläggande certifikatet i Sverige)
EuroPsy kräver att specialistpsykologer:

 • uppfyller kraven för det grundläggande EuroPsy-certifikatet
 • har slutfört studier omfattande minst 400 timmar efter avlagd examen
 • har förvärvat erfarenhet och yrkesutbildning under minst 3 år efter avlagd examen
 • har genomfört minst 500 timmar av praktisk tjänstgöring inom sitt specialistområde under handledning av en kvalificerad handledare, med minst 150 kontakttimmar med handledaren
 • tillhandahåller dokumentation över nuvarande yrkeskompetens inom sitt specialistområde

Detaljerade krav för specialistcertifikatet

 • Första ansökan
 • den sökande måste ha erhållit det grundläggande EuroPsy-certifikatet
 • se listan över allmänna kriterier
 • särskilda regler gäller för psykologer som förvärvade sina specialistkvalifikationer under försöksskedet, de ska kontakta den nationella ackrediteringskommittén i verksamhetslandet
 • Ansökan om förlängning
 • kriterierna håller på att utarbetas


Yrkesetik och yrkesutveckling


Psykologers yrkesetik

 • Alla länder som deltar i EFPA har etiska riktlinjer för psykologer och ett system för att kontrollera etiskt uppträdande samt beivra överträdelser.
 • EuroPsy-psykologer avger ett löfte om att följa de yrkesetiska principerna för psykologer som fastställts i EFPA:s metakod samt de etiska riktlinjerna i verksamhetslandet.
 • De lovar att följa de etiska reglerna i verksamhetslandet. Detta innebär att överträdelser av de nationella riktlinjerna kan leda till att psykologen tas bort från EuroPsy:s register.

Fortsatt yrkesutveckling

 • Fortsatt yrkesutveckling är inte endast en etisk förpliktelse, det är också nödvändigt för att upprätthålla yrkeskompetensen.
 • EuroPsy-psykologer ska uppfylla följande krav:
 • 80 timmar per år ska ägnas åt följande aktiviteter (varav minst 40 timmar verifierade med intyg).
 • Ackrediterade kurser eller seminarier (15-60 %)
 • Utveckling av färdigheter genom övning på arbetet (15-20 %)
 • Möten relaterade till ömsesidig handledning (10-20 %)
 • Yrkesrelaterade eller vetenskapliga konferenser (10-20 %)
 • (Med-)författande av publikationer (max 30 %)
 • Yrkesrelaterade presentationer inför publik (max 30 %)
 • Redaktionellt arbete (max 20 %)

De tre nedersta punkterna får tillsammans inte överstiga 60 %.