Psykologtidningen 1/15 2015-01-30

Är jag skyldig att återbetala fel lön?

Min arbetsgivare har meddelat att jag har fått en för hög lön utbetald under en period. Arbetsgivaren vill nu att jag återbetalar det överskjutande beloppet och talar om att göra avdrag på min lön, är det rätt?

Jenny Wahlbäck
Jenny Wahlbäck,
ombudsman och jurist

Det kan vara så att du är återbetalningsskyldig. I första hand bör man utreda om det finns en särskild överenskommelse med arbetsgivaren alternativt om tillämpligt kollektivavtal reglerar frågan. Om inte så framgår det av den allmänna rättsprincipen condicitio indebiti att den som av misstag har gjort en utbetalning till någon har rätt att få beloppet återbetalat. Detta förutsätter dock att mottagaren av beloppet varit i ond tro, det vill säga insett att det varit fråga om en felaktig utbetalning.

Det finns dock undantag från huvudregeln om återbetalning. För det fall mottagaren är i god tro, det vill säga att mottagaren varken insåg eller borde ha insett att betalning skett av misstag, samt inrättat sig efter betalning genom att konsumera pengarna, så är det inte säkert att denne behöver betala tillbaka beloppet. Vid en bedömning av om mottagaren är i ond eller god tro kan man exempelvis beakta följande omständigheter:

Har mottagaren en månadslön är det lättare att konstatera huruvida det har skett en felaktig utbetalning jämfört med om mottagaren har timlön, är sjukskriven eller tjänstledig viss del. Har mottagaren fattat misstanke om att det eventuellt har skett en felaktig utbetalning och kontaktar lönekontoret som ger lugnande besked anses mottagaren ofta ha gjort det som krävs av denne och behöver därmed vanligtvis inte återbetala beloppet.

Är det fråga om ett mindre belopp alternativ om det har gått lång tid innan utbetalaren upptäcker felet utgör även det omständigheter som talar för att beloppet inte behöver återbetalas.

Mitt råd är dock att man alltid kontrollerar sin lönespecifikation och kontaktar lönekontoret vid eventuella frågetecken.

På så vis har man gjort allt i sin makt för att se till att utbetalningen man fått är korrekt. Om man kommer fram till att det föreligger en återbetalningsskyldighet uppstår frågan om hur denna ska göras. I första hand ska man alltid försöka prata med sin arbetsgivare och diskutera dels om man kan sätta ned beloppet dels om man kan komma överens om en rimlig avbetalningsplan. I vissa fall kan arbetsgivaren göra avdrag på lönen för att kvitta den fordran som den felaktigt utbetalda lönen innebär (se lag om arbetsgivares kvittningsrätt).

För att arbetsgivaren ska få göra ett löneavdrag krävs dock antingen att du har samtyckt till det eller, om samtycke inte föreligger, om det framgår av kvittningsavtal, tillämpligt kollektivavtal eller om den anställde uppsåtligen har orsakat en skada i tjänsten. Om samtycke saknas från den anställde kan arbetsgivaren i vissa fall ändå genomföra en kvittning (så kallad tvungen kvittning). Då får arbetsgivaren endast kvitta mot den del av lönen som uppenbart överstiger vad som åtgår för den anställdes och dennes familjs försörjning samt underhållsskyldighet.

Har du frågor kring felaktiga utbetalningar är du alltid välkommen att kontakta oss!

Nyheter

Privatanställd – vad krävs för att bilda en psykologförening?

2015-10-02

Hej! Jag jobbar hos en privat arbetsgivare med flera arbetsplatser. Vi vill kunna påverka våra...

Hur blir jag skyddsombud – och vad innebär det?

2015-04-24

Jag arbetar som skolpsykolog i en kommun där vi inte har ett skyddsombud. Vi har diskuterat behov...

Får arbetsgivaren förändra mina arbetsuppgifter hur som helst?

2015-03-06

Jag arbetar som skolpsykolog och nu vill min arbetsgivare ändra mina arbetsuppgifter till viss de...

Är jag skyldig att återbetala fel lön?

2015-01-30

Min arbetsgivare har meddelat att jag har fått en för hög lön utbetald under en period....

Vad får jag skriva om min arbetsgivare i sociala medier?

2014-12-04

Om jag skriver om min arbetsgivare i sociala medier, kan det komma att innebära några negativa...