Psykologtidningen 9/2011 2011-11-14

Bisyssla

Jag arbetar inom Bup och driver även ett eget företag där jag tar emot patienter två kvällar i veckan. Nu säger min chef att jag inte sökt deras tillåtelse för detta.
Måste jag göra det och kan de förbjuda mig att ha en egen verksamhet på kvällstid?

 – Det är inte alltid enkelt att ge ett allmänt hållet svar om bisysslor, eftersom varje situation måste bedömas för sig. Men en första utgångspunkt är lämpligen arbetstagarens lojalitetsplikt. Den ingår automatiskt som en del i anställningsavtalet och innebär att den anställde inte får skada arbetsgivaren, ska sätta dennes intresse först och att arbetstagaren är skyldig att undvika situationer där han/hon kan komma i en intressekollision med sin arbetsgivare.

Förutom lojalitetsplikten som följer av anställningsavtalet finns regler om bisysslor i kollektivavtal (för dig som landstingsanställd i Allmänna Bestämmelser kapitel 3, 8 §) samt i 7 § Lagen om offentlig anställning). Många arbetsgivare har också egna riktlinjer för bisysslor. I normalfallet är arbetsgivaren positivt inställd till bisysslor eftersom de utvecklar medarbetarens kompetens och erfarenhet och bisysslor är i princip tillåtna med vissa begränsningar:
Arbetsgivaren har rätt att förbjuda en bisyssla om den är hindrande för arbetsuppgifterna, om den konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet eller om den påverkar arbetstagarens arbete hos arbetsgivaren, det vill säga är förtroendeskadlig.

En arbetshindrande bisyssla föreligger om den på ett negativt sätt påverkar den anställdes arbetsinsats, exempelvis genom att de olika arbetsuppgifterna kolliderar i tid eller får till följd att den anställde får en alltför tung arbetsbörda. Med konkurrerande bisyssla avses en bisyssla som menligt påverkar arbetsgivarens affärsverksamhet. Den kan föreligga om sysslan sker i en verksamhet med samma utbud och kundkrets som arbetsgivaren har. Det kan handla om att patienter styrs över från landstingets verksamheter till egen näringsverksamhet.

Du är inte tvungen att självmant begära tillåtelse för din bisyssla, men är skyldig att lämna de uppgifter om den som arbetsgivaren begär. Arbetsgivaren kan ensidigt bestämma om bisysslan är tillåten eller inte. Gäller det ett förbud mot arbetshindrande eller konkurrerande bisyssla ska frågan förhandlas med Psykologförbundet före beslut. Ett sådant beslut ska vara skriftligt och innehålla en motivering. 

Nyheter

Privatanställd – vad krävs för att bilda en psykologförening?

2015-10-02

Hej! Jag jobbar hos en privat arbetsgivare med flera arbetsplatser. Vi vill kunna påverka våra...

Hur blir jag skyddsombud – och vad innebär det?

2015-04-24

Jag arbetar som skolpsykolog i en kommun där vi inte har ett skyddsombud. Vi har diskuterat behov...

Får arbetsgivaren förändra mina arbetsuppgifter hur som helst?

2015-03-06

Jag arbetar som skolpsykolog och nu vill min arbetsgivare ändra mina arbetsuppgifter till viss de...

Är jag skyldig att återbetala fel lön?

2015-01-30

Min arbetsgivare har meddelat att jag har fått en för hög lön utbetald under en period....

Vad får jag skriva om min arbetsgivare i sociala medier?

2014-12-04

Om jag skriver om min arbetsgivare i sociala medier, kan det komma att innebära några negativa...