2015-03-06

Får arbetsgivaren förändra mina arbetsuppgifter hur som helst?

Jag arbetar som skolpsykolog och nu vill min arbetsgivare ändra mina arbetsuppgifter till viss del. Får kommunen göra sådana här ändringar hur som helst?

Carl-Axel Holmberg
Carl-Axel Holmberg, förhandlingschef

Ett anställningsavtal är ett komplext avtal som styrs av de individuella avtalsvillkoren, lagar, kollektivavtal och vad som i vissa fall är sedvänjan på arbetsplatsen med mera. Vissa bestämmelser är tydliga medan andra kan vara svåra att förstå. Dessutom kan det finnas frågor som är oreglerade eller tolknings bara.

Anställningsavtalet vilar på rättsgrundsatsen pacta sunt servanda (latin: avtal ska hållas). Detta innebär att både arbetsgivaren och arbetstagaren är ömsesidigt bundna av avtalet gentemot varandra. Om någon vill få till stånd en ändring av avtalet, och parterna inte kan komma överens, är detta ofta kopplat till olika arbetsrättsliga åtgärder och bestämmelser. Detta gäller dock inte alla ändringar i ett anställningsavtal.

Arbetsgivaren ”leder och fördelar arbetet”, enligt den så kallade 29/29-principen. Denna arbetsledningsrätt innebär bland annat att arbetsgivaren kan genomföra smärre förändringar utan att komma överens med arbetstagaren, däremot kan arbetsgivaren vara skyldig att först förhandla med den lokala fackliga organisationen innan ändringen genomförs. Arbetsgivaren kan emellertid inte ensidigt ta bort en förmån eller ett villkor som är en del av det enskilda anställningsavtalet, tillämplig lag eller kollektiv avtal.

Huruvida den ändring som kommunen vill genomföra är möjlig att utföra ensidigt är svårt att avgöra utifrån den information som finns i din fråga. Här måste man först undersöka om ändringen är reglerad i lag eller avtal, om uppgifterna ryms inom psykologens allmänna yrkes kvalifikationer samt om den är förenlig med det yrkesansvar som åligger psykologer.

Nyheter

Privatanställd – vad krävs för att bilda en psykologförening?

2015-10-02

Hej! Jag jobbar hos en privat arbetsgivare med flera arbetsplatser. Vi vill kunna påverka våra...

Hur blir jag skyddsombud – och vad innebär det?

2015-04-24

Jag arbetar som skolpsykolog i en kommun där vi inte har ett skyddsombud. Vi har diskuterat behov...

Får arbetsgivaren förändra mina arbetsuppgifter hur som helst?

2015-03-06

Jag arbetar som skolpsykolog och nu vill min arbetsgivare ändra mina arbetsuppgifter till viss de...

Är jag skyldig att återbetala fel lön?

2015-01-30

Min arbetsgivare har meddelat att jag har fått en för hög lön utbetald under en period....

Vad får jag skriva om min arbetsgivare i sociala medier?

2014-12-04

Om jag skriver om min arbetsgivare i sociala medier, kan det komma att innebära några negativa...