Psykologtidningen 3/15 2015-04-24

Hur blir jag skyddsombud – och vad innebär det?

Jag arbetar som skolpsykolog i en kommun där vi inte har ett skyddsombud. Vi har diskuterat behovet då arbetet blivit tuffare med högre belastning och krav. Dessutom är våra lokaler ofta bullriga med instängd luft.
Jag skulle kunna tänka mig att ta mig an uppdraget, men hur gör jag? Och vad innebär det?”

Elin Eos
Elin Eos
ombudsman, jurist

Att vara skyddsombud (SO) är en viktig uppgift som innebär en unik möjlighet att vara med och påverka arbetsmiljön. Som SO representerar du dina kollegor i arbetsmiljöfrågor och bevakar att arbetsgivaren uppfyller sitt ansvar enligt arbetsmiljölagstiftningen. Ytterst ansvarig för arbetsmiljön är arbetsgivaren men denne är också skyldig att arbeta tillsammans med de anställda i syfte att förebygga ohälsa och olycksfall för att uppnå en god arbetsmiljö.

På varje arbetsplats där fler än fem anställda sysselsätts regelbundet ska ett SO väljas, enligt 6 kap arbetsmiljölagen. Det är den lokala fackliga organisationen, i det här fallet er lokala psykologförening, som är eller brukarvara bunden av kollektivavtal med arbetsgivaren som utser SO. Om sådan organisation saknas utser de anställda själva ett SO. Beroende på arbetsplatsens storlek och behov, kan det vara lämpligt att välja fler än ett SO. Ett av dessa bör då vara huvudskyddsombud med samordningsansvar. SO väljs vanligen för en period om tre år och ges ett skyddsområde, det område inom arbetsplatsen där denne verkar.

För att SO ska omfattas av de befogenheter och rättigheter som lagen ger dem krävs att arbetsgivaren underrättas. Det är den organisation eller grupp av anställda som har utsett SO som skriftligen anmäler till arbetsgivaren, så fort som möjligt, med namn, adress, skyddsområde och mandatperiod. Dessutom bör även en anmälan göras till Psykologförbundet. Som SO har du ett varierande uppdrag. Ditt fokus bör alltid vara på det förebyggande arbetet, hur ni på ett systematiskt vis förebygger ohälsa och olycksfall.

Arbetet kan till exempel handla om att bevaka den fysiska arbetsmiljön (buller, ventilation med mera), den sociala och organisatoriska arbetsmiljön (konflikter, stress med mera), eller delta i skyddsronder eller regelbundna möten med arbetsgivaren för att diskutera arbetsmiljön. Du har även rätt till information om förändringar som påverkar arbetsmiljön, rätt till utbildning samt ledighet för ditt uppdrag.

Som SO behåller du din lön och får inte ges försämrade villkor vare sig under eller efter avslutat uppdrag. Avslutningsvis är det viktigt att känna till att SO är skyldig att iaktta reglerna om tystnadsplikt och sekretess, vilket innebär att en del av informationen som du får från arbetsgivaren, den som kan skada, inte får föras vidare. Uppgifter om enskilda personer får inte heller föras vidare utan samtycke.

Om man upplever att det finns risker i arbetsmiljön har man dock rätt att informera tillsynsorgan, till exempel Arbetsmiljöverket, eller ta stöd av lokal eller central arbetstagarorganisation. En förutsättning är att man underrättar mottagaren om tystnadsplikten. Kontakta gärna oss vid frågor och läs Sacos skrift Att vara skyddsombud.

Lycka till!

Nyheter

Privatanställd – vad krävs för att bilda en psykologförening?

2015-10-02

Hej! Jag jobbar hos en privat arbetsgivare med flera arbetsplatser. Vi vill kunna påverka våra...

Hur blir jag skyddsombud – och vad innebär det?

2015-04-24

Jag arbetar som skolpsykolog i en kommun där vi inte har ett skyddsombud. Vi har diskuterat behov...

Får arbetsgivaren förändra mina arbetsuppgifter hur som helst?

2015-03-06

Jag arbetar som skolpsykolog och nu vill min arbetsgivare ändra mina arbetsuppgifter till viss de...

Är jag skyldig att återbetala fel lön?

2015-01-30

Min arbetsgivare har meddelat att jag har fått en för hög lön utbetald under en period....

Vad får jag skriva om min arbetsgivare i sociala medier?

2014-12-04

Om jag skriver om min arbetsgivare i sociala medier, kan det komma att innebära några negativa...