FAQ om psykologisk behandling och psykoterapi

Är ändå inte begreppen psykologisk behandling och psykoterapi samma sak?
Nej. Det är begrepp på olika nivåer, psykologisk behandling är en bredare kategori, medan psykoterapi är en underkategori som innefattar en specifik grupp av metoder.

Har en legitimerad psykoterapeut som inte är psykolog, samma typ av specialistkompetens som en specialistpsykolog i psykoterapi?
Nej. Det som beskrivs i avsnittet ovan belyser psykoterapin som en specifik metodologi inom psykologisk behandling och som en metodologi som psykologer också kan erhålla specialistkompetens, alltså fördjupad kompetens, inom. Detsamma gäller exempelvis neuropsykologi: det är ett område som legitimerade psykologer har lärt sig på grundutbildningen, men som de också kan specialisera sig inom och då uppnå fördjupad kompetens. En person med psykoterapeutlegitimation som inte är psykolog har sin professionella grundkompetens tillsammans med fördjupad förmåga att bedriva just den specifika psykoterapimetoden, men har inte fördjupad förmåga att bedriva psykologisk behandling generellt. Se avsnittet Psykologisk behandling.

Men förändringsarbete med tankar, känslor, beteenden osv är så universellt. Är det verkligen bara psykologer som kan utöva psykologisk behandling?
Nej. Psykologisk behandling kan utövas av flera yrkesgrupper, såsom exempelvis läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och kuratorer. Det behandlande inslaget utgör då ett avgränsat moment i yrkesutövandet, alltså som en komponent i den övergripande yrkesverksamheten. Men det är enbart psykologer som har fördjupad kompetens att helhetsmässigt ansvara för, det vill säga både övervaka och utöva, psykologisk behandling i en större organisation. Se avsnittet Psykologisk behandling.

Kan en legitimerad psykolog som inte är specialist sägas bedriva psykoterapi?
Ja. En legitimerad psykolog, som inte är specialist, kan använda en psykoterapeutisk metod i sitt psykologiska behandlingsarbete. Den legitimerade psykologen behöver då vara säker på att den behärskar metoden väl och ska även aktivt ta ställning till om den behöver handledning.