Specialisttjänst och PLA

Beskrivning av lämpliga ansvarsområden för specialistpsykolog som innehar en specialisttjänst och psykolog med psykologiskt ledningsansvar (PLA) är avsedda att utgöra exempel till stöd för psykologer, chefer, HR med flera. Beskrivningen är förankrad i vår kännedom om tjänster runt om i landet. Motsvarigheten till PLA har varierande benämningar (exempelvis specialistpsykolog med funktionsansvar, PLU = Psykologiskt Lednings- och utvecklingsansvar, och dylikt). Informationen kan även utgöra en bakgrund för dig som skriver jobbannonser och befattningsbeskrivningar.

Innehållsansvarig: Martin Björklind.

Psykolog med Psykologiskt ledningsansvar (PLA)

Fullgöra enskilda ledningsuppgifter gällande psykologiska insatser. PLA utgör en del av verksamhetens ledningsstruktur och ansvarar för utveckling, kvalitetssäkring och implementering av psykologins kunskapsområde inom hela verksamheten. En med PLA kan verka på olika nivåer: verksamhetsnivå, divisionsnivå, förvaltningsnivå, regionnivå, eller dylikt.

Exempel på ansvarsområden kan vara:

- kvalitetssäkring av psykologiska utrednings- och behandlingsmetoder

- rutiner gällande uppföljningar och utvärderingar av psykologiska insatser

- rutiner gällande metodutveckling och kvalitetssäkring av psykologiska insatser

- bevaka ny forskning och nya riktlinjer såväl nationellt som internationellt gällande  psykologiska insatser

- planering av implementeringen av de beslutade insatserna enligt punkten ovan

- utveckla verksamhetens patientsäkerhetsarbete vid psykologiska insatser

- rådgivning kring professionella och etiska frågeställningar

- verka för att psykologins kunskapsområde harmoniserar med övriga kunskapsområde i verksamheten


(Termen "enskilda ledningsuppgifter" lånas från Hälso- och sjukvårdsförordningen 4 kap 5 §.)

Specialistpsykolog med specialisttjänst

Ansvara för svåra ärenden, handledning och konsultation, utbildning, utveckling.

Exempel på ansvarsområden kan vara:

 - bedömning och utredning vid svåra och komplicerade ärenden

- second opinion

- psykologisk behandling och andra psykologiska insatser vid svåra och komplicerade ärenden

- metod-, utrednings- och professionshandledning, konsultation, undervisning

- rådgivning och utbildning inom specialistområdet, tex mentorsfunktion

- implementering av aktuella evidensbaserade metoder och förhållningssätt

- medverka till att psykologins kunskapsområde harmoniserar med övriga kunskapsområde på arbetsplatsen

Psykiatrirapporten - Tänk nytt kring psykiatrin!

I denna rapport som Sveriges Psykologförbund publicerade i mars 2016 formulerade vi vår syn på behovet av specialistpsykologer och behovet av psykologiskt ledningsansvar i samhällets arbete med den psykiska ohälsan. Rapporten handlar också om patienten-i-centrum och vad det innebär, liksom att arbetet med psykisk ohälsa bör organiseras utifrån en tydligare matchning mellan professionernas kompetens och ansvarsområden. Förutsättningarna för effektiva samarbeten avhandlas också i rapporten.