Förbundets syn på vaccinationsbevis för patientnära personal

Region Dalarna har infört krav på vaccinationsbevis för patientnära personal men även för personal som har indirekt patientnära patientkontakter (de som städar, rengör instrument etc). Det kan tänkas att andra offentliga arbetsgivare följer efter. Nedan sammanfattas Psykologförbundets synpunkter på krav på vaccinationsbevis samt bakgrunden till Region Dalarnas beslut.

Kan krav på vaccinationsbevis vara diskriminerande?

Vid anställningar inom kommun och region ska arbetsgivaren självfallet vara saklig och opartisk i sina beslut, men är fri att själv besluta om rutiner vid anställningsförfarandet som är transparenta, icke diskriminerande och likabehandlande. En nyanställning betraktas som en förmån som den arbetssökande kan välja att avstå från om denne inte vill vaccinera sig. Det finns inte heller någon lagstadgad rätt till anställning hos region eller kommun. Ett anställningsbeslut får dock inte innebära ett missgynnande som hänför sig till någon av diskrimineringsgrunderna i Diskrimineringslagen.

Diskrimineringslagen innehåller förbud mot diskriminering på sju olika grunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning samt ålder. Med diskriminering avses direkt eller indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet eller trakasserier som har ett samband med någon av diskrimineringsgrunderna. En fråga om uppvisande av giltigt vaccinationsbevis har av Region Dalarna bedömts inte vara diskriminerande och därmed inte omfattad av lagens uppräknade diskrimineringsgrunder.

Vad är det som gäller rörande krav på vaccination?

Sveriges Psykologförbunds ståndpunkt är att vi är oeniga när det gäller arbetsgivares förslag om generellt uppvisande av vaccinationspass vid nyanställning och för befintlig personal.

Förbundet är positivt till vaccination på frivillig basis, men ingen kan tvingas att vaccinera sig mot sin vilja. Vaccination utgör ett betydande ingrepp i den kroppsliga integriteten. Den enskildes integritet väger tungt och de åtgärder som vidtas på arbetsplatser för att minska smittspridning ska vara adekvata och får aldrig vara oproportionerliga.

En region är en offentlig arbetsgivare och är därmed skyldiga att följa grundlagen. Arbetstagare hos offentliga arbetsgivare är enligt regeringsformen skyddade mot påtvingat kroppsligt ingrepp, till exempel vaccinationer. Ett ingrepp är påtvingat om det genomförs efter hot om någon sanktion eller andra former av påtryckningar. Utöver detta finns i Europakonventionens artikel 8 ett skydd för privatlivet som gäller i förhållande till den offentliga arbetsgivaren. Vaccination är därmed inget som en offentlig arbetsgivare kan kräva av sina arbetstagare och därför inte heller något som arbetsgivaren bör beakta vid utövandet av rätten att leda och fördela arbetet eller i övriga arbetsrättsliga åtgärder såsom omplacering eller uppställa som villkor för fortsatt anställning. Det ska alltså alltid övervägas om arbetsgivaren kan minska risken för smittspridning på mindre ingripande sätt än genom att ställa krav på vaccinering.

Sveriges Psykologförbunds uppfattning är i enlighet med detta att en arbetsgivare inte kan kräva att samtliga anställda på en arbetsplats ska vaccinera sig. En arbetsgivare kan inte heller kräva vaccinering som ett villkor för fortsatt anställning. Med det sagt är det trots allt så att bedömningen i dessa situationer måste ske utifrån respektive verksamhets unika förutsättningar. Det kan alltså inte uteslutas att det i undantagsfall kan vara så, att arbetstagare inom vissa områden av arbetsmarknaden som inte vill vaccinera sig behöver omplaceras till annat arbete. Om så skulle ske behöver arbetsgivaren noggrant redogöra för sina skäl för detta genom att göra en risk och konsekvensanalys.

Om kravet på vaccinationsbevis blir aktuell hos din arbetsgivare

Om frågan blir aktuell hos er är det viktigt att prata ihop er med övriga förbund hos arbetsgivaren för att hitta samsyn. Ta även kontakt med oss ombudsmän på kansliet, så får vi stötta er i frågan.