Bakgrund till Region Dalarnas beslut

Varför inför Region Dalarna vaccinationskrav?

Regionen anser att ett krav på uppvisande av vaccinationsbevis är en förutsättning för att Region Dalarna ska kunna göra nödvändiga riskbedömningar och vidta skyddsåtgärder för att skydda såväl patienter, som personal och andra personer.
Av Region Dalarnas rättsliga utredning framgår bland annat följande:
"I stort sett oavsett i vilken funktion en anställd, student eller uppdragstagare arbetar i inom regionen, kommer dessa att träffa personer som arbetar med den hälso-och sjukvård som regionen erbjuder, bland annat till känsliga patientgrupper. Region Dalarna har också en förhållandevis hög andel av äldre befolkning, som utgör en sådan, känslig patientgrupp."

"Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19. Regionen är arbetsgivare och vårdgivare med skyldigheter att vidta åtgärder för undvika eller minimera risk för arbetsskador respektive vårdskador. Regionen anser att ett krav på uppvisande av vaccinationsbevis är en förutsättning för att regionen ska kunna göra nödvändiga riskbedömningar och vidta skyddsåtgärder för att skydda såväl patienter, som personal och andra personer."

Vilka medicinsk bakgrund finns till beslutet?

Det grundläggande motivet för att ställa krav på uppvisande av vaccinationsbevis för Covid-19 är att vaccination minskar risken för spridning av viruset samt att vaccination minskar risken för allvarlig sjukdom död hos den som insjuknar.

Strider inte vaccinkravet mot grundlagens skydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp?

Det är frivilligt att välja att vaccinera sig, liksom att välja att vid anmodan uppvisa vaccinationsbevis. Regionen begär ett frivilligt uppvisande av vaccinationsintyg – vilket inte strider inte mot vårt grundlagsskydd. Av 2 kap 6§ regeringsformen framgår att var och en är, gentemot det allmänna, skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp. Uppvisande av vaccinationsintyg innebär inte, enligt Region Dalarna, ett påtvingat kroppsligt ingrepp.
Region Dalarna kräver inte vaccination, utan begär uppvisande av vaccinationsbevis för att erhålla anställning eller uppdrag i regionen.
Regionen är både arbetsgivare och vårdgivare, med skyldighet att löpande göra riskbedömningar och handlingsplaner för att säkerställa såväl arbetsmiljö som patientsäkerhet. Enligt regionens smittskyddsläkare är vaccination mot covid-19 det mest effektiva sättet och den enskilt viktigaste åtgärden för att minska risken för allvarlig sjukdom.