Psykologförbundets medlemmar omfattas av Allmänna bestämmelser 20

Som en följd av avtalsförhandlingarna mellan AkademikerAlliansen (där Psykologförbundet ingår) och SKR/Sobona om ändringar i Allmänna Bestämmelser, (AB) inför kommande förändringar i LAS, har överenskommelse träffats om att AB 20 ska gälla även för AkademikerAlliansens förbund, förändringarna trädde i kraft 1 januari 2022.Ytterligare förändringar kommer att träda ikraft längre fram under 2022 vi återkommer med mer information om det längre fram.

Bakgrund

I avtalsrörelsen 2020 träffade samtliga fackliga parter inom kommun/regionsektorn, med undantag för AkademikerAlliansen och Vårdförbundet, ett nytt avtal om AB 20.
AB 20 innehöll en möjlighet för arbetsgivaren att anställa på projektanställning i max 4 år. Detta var den främsta orsaken till att AkademikerAlliansen inte antog det nya avtalet och istället under hela 2021 har kvarstått i tidigare villkorsavtal, AB 17.

Förlängd uppsägningstid för arbetsgivaren vid projektanställning, § 33

För att AkademikerAlliansen skulle anta AB 20 förändrades skrivningarna avseende projektanställningen i § 33. AkademikerAlliansen har strävat efter att öka tryggheten i för den anställde varför vi har förhandlat fram att uppsägningstiden under projektanställningen har förlängts från en månad till tre månader vid uppsägning i förtid från arbetsgivarens sida. Samtidigt är det viktigt att den anställde kan komma loss snabbt om denne skulle få ett erbjudande om en tillsvidareanställning. Därför är uppsägningstiden av en projektanställning fortsatt en månad för den anställde.

Från och med 1 oktober 2022 kommer den som blir uppsagd från en projektanställning in i det nya omställningsavtalet med de förmåner det innebär. Till exempel har visstidsanställda i det avtalet rätt till en individuell kompetensutvecklingsplan för att säkra anställningsbarheten på sikt.

Andra nyheter i AB 20 i förhållande till AB 17


Sjukersättning, § 12
Omreglering på grund av sjukersättning förändras för att anpassas till nu gällande hantering av sjukersättning i enlighet med Socialförsäkringsbalken.

Arbetstid, § 13
En ändring har gjorts för arbetstagare som går på schema. I moment 5 har orden ”eller liknande” strukits för att tydliggöra behovet av att ange arbetstagares arbetstid i schema liksom ett stycke tillförts som slår fast att schema ska meddelas arbetstagaren senast 14 dagar före det börjar gälla.

Ersättning för obekväm arbetstid, § 21
Ersättningar för obekväm arbetstid räknas upp per 2022-01-01 med 3,0 procent samt 2022-04-01 med 2,4 procent. I moment 1 har pingsthelgen utgått från O-tilläggstid A och betraktas i ersättningshänseende såsom vanlig helg. Värdet för pingsthelgen har fördelats om till O-tilläggstid B för helg och helgnatt samt O-tilläggstid C för vardagsnatt.

Semester, § 27
I moment 4 har ett engångsbelopp tillförts som, utöver de extra betalda semesterdagar som regleras i avtalet, utges om arbetstagaren på arbetsgivarens begäran får semestern förlagd till tidpunkt före eller efter juni–augusti. Engångsbeloppet som ska utges är 5 000 kronor vid förläggning av högst 14 semesterdagar under juni-augusti. För förläggning av 15–19 dagar är motsvarande engångsbelopp 3 000 kronor. Förläggning av huvudsemester utanför juni–augusti bör i första hand lösas på frivillig väg. Finns lokalt kollektivavtal gäller det fortsatt till dess att avtalet sägs upp av lokal part.

Utfyllnad av sjukpenning, § 28
Justering av procentsatsen för utfyllnad av sjukpenning till följd av höjning från 8 till 10 prisbasbelopp vid beräkning av sjukpenningsgrundad inkomst.

Föräldraledighet, § 29
I moment 1 har tiden i vilken arbetstagare ska ha varit sammanhängande anställd för att ha rätt till föräldrapenningtillägg sänkts från 365 dagar till 180 dagar. Ändringen träder i kraft fr.o.m. 2022-01-01 och gäller oavsett om föräldraledigheten är pågående eller påbörjad efter angivet datum. I anmärkning under moment 1 har två ålderskategorier av barn nu utrangerats från avtalet under anmärkningen, punkt 2 och 3. Barn födda angivna år har åldersmässigt passerat villkoren som anges i respektive AB och föräldraledighetslagen, medan punkt 1 fortfarande kan aktiveras utifrån adoption.

Tjänstgöring i totalförsvaret, § 30
Den tidigare bestämmelsen i AB om civil- och värnplikt, vilken under avtalsrörelsen 2012 ersattes av en central och lokal protokollsanteckning i samtliga HÖK/ÖLA, har nu återinförts i AB men har uppdaterad titel, text och delvis nytt innehåll. Syftet med förändringen är att tydliggöra när ersättning enligt bestämmelsen ska utges samt förtydligande av när inlämning av ledighetsansökan bör ske till arbetsgivaren.