Rätten att arbetsleda genom tillförordnade vikariat

Trots att pandemiläget är mer stabilt och att de flesta restriktionerna avvecklas kan bemanningsfrågan fortsatt vara ansträngd i många verksamheter och förbundet får signaler om att arbetsgivare vill förflytta medarbetare. Det kan till exempel handla om att en skolpsykolog ska vikariera på ett äldreboende som undersköterska. Många arbetsgivare utgår från att de genom att använda möjligheterna i AB 6§ så har de rätt att fatta beslut om att genom vikariatsförordnande arbetsleda utanför ramen för såväl anställningen som kollektivavtalet utan att förhandla frågan med de fackliga organisationerna.

Psykologförbundets utgångspunkt är förflyttningar utom ramen för anställningen bara kan ske om de bygger på frivillighet. Arbetsgivaren kan alltså inte ensidigt besluta om att ge arbetstagaren nya eller ändrade arbetsuppgifter som innebär så omfattande förändringar av arbetstagarens arbetsuppgifter att hen i realiteten får en annan anställning än tidigare.

Om motsvarande frågeställningar blir aktuella i verksamheten där du är förtroendevald lyft kravet på psykologer som legitimerade yrkesutövare enligt patienssäkerhetslagen är ansvariga för att bara utföra arbetsuppgifter som de har kompetens för, eller annorlunda uttryckt, enbart arbetsuppgifter inom sitt kompetensområde. Bedömningen om en individ innehar nödvändig kompetens är sannolikt bara möjlig i det enskilda fallet men det är viktigt att arbetsgivaren har förståelse för kraven på legitimerad personal.

Legitimationsansvaret för också med sig krav på bland annat journalföring då de tillfälliga arbetsuppgifterna kan anses utgöra vård av patient inom hälso-och sjukvården. Kravet på journalföring gäller i princip i alla situationer eller verksamheter som innehåller individuellt inriktade vård- och behandlingsinsatser, det behöver alltså inte vara något som kommunen normalt journalför inom ramen för sin verksamhet utan det som psykologen anser vara av vikt för patientens eller brukarens framtida vård.

Uppmärksamma också arbetsgivaren på att förflyttningar som berör våra medlemmar ska MBL förhandlas med förbundet innan de genomförs. Detta gäller oavsett om det skulle vara ett beslut som det står arbetsgivaren fritt att fatta så är det en förändring som är omfattande för medlemmarna och därmed av intresse för förbundet.

Till berörd medlem är rådet att inte säga nej till en förflyttning för att undvika att hamna i en situation där man beskylls för arbetsvägran, något som i förlängningen kan få allvarliga arbetsrättsliga konsekvenser.

Här kan du läsa vad Psykologförbundet tidigare har beskrivit vad som gäller vi dessa situationer och vad som är bra att tänka på som förtroendevald