Så kan du påverka vid omställning

Inför förändringar och omorganisation i verksamheter inom kommun och region, där det finns stor risk för arbetsbrist, är det viktigt att Psykologförbundet i samverkan eller i förhandling (där samverkansavtal saknas) bevakar psykologers position i verksamheten såväl som argumenterar för psykologers betydelse för verksamheten. Du som förtroendevald kan påverka och bidra till att förändringen blir så gynnsam som möjligt för våra medlemmar.

Några frågor att ställa i detta arbete:

  • Våra arbetsuppgifter försvinner inte – men vad händer om en annan yrkesgrupp utför dem?
  • Vad händer om antalet psykologer minskar med ett oförändrat vårdbehov?
  • Hur påverkar förändringen framtida kompetensförsörjning?
  • Vad innebär detta för patientsäkerheten?
  • Hur påverkas arbetsmiljön?
  • Leder det till ökade kostnader i slutändan för arbetsgivaren?

För att kunna vara med och påverka i rätt skede är det viktigt att vi känner till processen. Förhandling/samverkan ska ske före beslut och på den nivå där beslut fattas. Om vi kan vara med tidigt i processen finns en reell chans till påverkan. 

Budgetprocessen inom kommuner och regioner är en långsiktig process och ekonomin beslutas ibland så långt som tre år i förväg. Som facklig part är det viktigt att bevaka och vara aktiv redan i budgetprocessen. Särskilt när vi står inför förändringar som vi tror kan komma att påverka våra medlemmars arbetssituation behöver en analys göras, som tar hänsyn till de lokala förhållandena.

Möjligheter att bidra och påverka:

1. Arbetsgivaren informerar i samverkan (mbl 19)

  • Efterfråga en tidsplan över processen (som kan behöva revideras)
  • Efterfråga relevanta underlag ( te x utredningar som motiverar valvet av förslag till beslut, faktaunderlag exv. statistik)
  • Finns det en vinst i att förankra strategier tvärfackligt?
  • Vi behöver veta från våra fackliga kollegor vilken information och beslut som har hanterats i central samverkan/förhandling innan vi deltar i lokal samverkan/förhandling

2. Medverka i riskbedömning och konsekvensanalys

Den här fasen kan och ska få ta tid. Beroende på vad en riskbedömning visar kan nya förslag till beslut tas fram som i sin tur ska riskbedömas och analyseras för att identifiera konsekvenserna av ett ev. beslut.

3. Samverkan innan förslag till beslut (mbl 11)

Om du är osäker var i processen arbetsgivaren befinner sig, gå tillbaka och granska gamla protokoll. För en dialog med centrala kansliet/psykologföreningen om behov finns.