2016-02-02

Information om Socialstyrelsens krav på innehållet i PTP:n

På senare tid har förbundet fått signaler om att Socialstyrelsen i ökad utsträckning begärt kompletteringar av PTP-tjänstgöringsintyg och att även avslagsbeslut på legitimationsansökningar blivit vanligare.

Förbundet har därför kontaktat Socialstyrelsen för klargöranden. Det har då framkommit att myndigheten mer strikt följer föreskrifterna om PTP-tjänstgöring än vad som tidigare varit fallet.

Det är därför viktigt att tänka på följande.

  • PTP:n ska ge en bred praktisk övning och fördjupning i psykologyrket med förankring i den teoretiska utbildningen.
  • Det ska finnas en koppling mellan metodiken i den praktiska tjänstgöringen och den som lärs ut på psykologprogrammet, vilket måste framgå av intyget.
  • Handledaren behöver vara mycket noggrann i sin beskrivning av behandlingsmomenten under tjänstgöringen.
  • Det påverkar inte bedömningen i sig vilket verksamhetsområde PTP:n fullgjorts inom. Det är innehållet i tjänstgöringen som ligger till grund för prövningen.
  • Om inte verksamheten kan tillgodose de krav som föreskrifterna ställer på innehållet, kan PTP:n delvis behöva fullgöras i en annan verksamhet.

Läs mer om Socialstyrelsens krav på innehållet i PTP:n