Årsmöte 2023

Torsdagen 25 maj klockan 14.00 inleds Seniorpsykologernas årsmöte via Zoom.

Instruktion för anmälan till årsmötet

För att delta i årsmötet måste du anmäla dig senast måndag 22 maj till erigun57@gmail.com och uppge namn och mailadress.
När du registrerat dig kommer du sedan att få en länk att logga in på, en stund innan mötet börjar. Det ärviktigt att du inte delar länken med någon annan som själv inte anmält sig. Vi har listor på de medlemmar som anmält sig, som vi prickar av mot. För enkelhetens skull är det bra om du loggar in med samma mailadress som den du anmälde dig med, så att vi snabbt kan identifiera dig.

Öva i Zoom
Om du känner dig osäker på hur ett zoom-möte fungerar har du möjlighet att öva onsdagen 24 maj kl 10.00. Du måste då ha anmält dig till erigun57@gmail.com innan och i din anmälan skrivit att du vill öva.

Program och dagordning

14.00 – 14.30 Psykologförbundets ordförande informerar och svarar på frågor

14.30 Årsmötesförhandlingarna inleds
§1    Mötets öppnande
§2    Val av ordförande för mötet
§3    Val av protokollförare för mötet
§4    Fastställande av föredragningslista
§5    Mötets stadgeenliga utlysande
§6    Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
§7    Upprättande av röstlängd
§8    Styrelsens verksamhetsberättelse
§9    Ekonomisk redogörelse
§10  Revisorernas berättelse
§11  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§12  Val av ordförande
§13  Val av styrelseledamöter
§14  Val av två revisorer jämte deras suppleant
§15  Val av valberedning
§16  Tillägg till stadgarna
§17  Beslut om medlemsavgiftens storlek
§18  Motioner inkomna till styrelsen
§19  Övriga frågor
§20 Årsmötet avslutas

Årsmöteshandlingar