Pedagogisk Psykologi

Skolpsykologins historia 

Ingela Palmér

Den svenska skolpsykologins historia tar sin början under 1940-talet. I samband med att 1946: års Skolkommission presenterade sin utredning uppmärksammades för första gången behovet av skolpsykologer i den svenska skolan.
Läs artikeln

Erfarenheter som skolpsykolog mellan åren 1965 och 1987
Barbro Goldinger

I hennes berättelse beskrivs psykologens utveckling från arbete med sortering av elever till ett gruppbaserat arbetssätt. Det var just med utvecklingen av samtalsgrupper, s.k. familjegrupper, bestående av elever eller lärare och i vissa fall föräldrar som Barbro fick ett stort gensvar.
Läs artikeln

En historisk exposé från POMS jubileumsfest 26 oktober 2012

Birgitta Norrman 

Artikeln är ett föredrag från ett jubileum, en historisk exposé över 40 år. Här finns alla prominenta personer nämnda som spelat en avgörande roll för utvecklingen både för de utvecklingsstördas rättigheter och för psykologernas insatser för dem, såväl på ett politiskt plan som individuellt.
Läs artikeln

Här finns en pdf med tre ovanstående artiklar Pedagogisk psykologi 1


Skolpsykolog i Stockholm – 60–70-tal

Ingegärd Varda St Vincent
Författaren uppehåller sig bl.a. vid de testningar som skolpsykologen utförde, både i samband med skolstart och för senare diagnosticering. Hon tar även upp de speciella förhållanden som ofta rådde för psykologer i skolan, t.ex. lokaler och brist på tjänsterum, och talar om den symbolik som avspeglades i hanteringen av psykologerna.
Läs artikeln

Mitt liv som skolpsykolog - en kamp på flera plan. Historik och reflektion
Ulla Westman Hecht

Författaren beskriver sina erfarenheter av 40 år som skolpsykolog. Hennes berättelse handlar till stor del om den kamp om respekt och status som präglat dessa år i förhållande till främst rektorer och lärare men också till politiker och press. Kampen har förts för elevernas räkning.
Läs artikeln


Min berättelse om liv, yrke och samhälle
Kerstin Eriksson 

Kerstin Eriksson ger i en mycket personligt färgad gestaltning av sitt liv och sitt arbete som skolpsykolog, där de båda går hand i hand och är beroende av varandra. Förutom sin väg till att bli skolpsykolog beskriver hon Jordbroprojektet, som initierades av Skolöverstyrelsen och som pågick under ett antal år.
Läs artikeln
Här finns en pdf med tre ovanstående artiklar Pedagogisk psykologi


En annan skolhistoria - En personlig berättelse om kampen mot en orättfärdig skola
Kjell Granström
Författaren inled med att beskriva sin personliga upplevelse av orättfärdiga skolan och fortsätter med att beskriva hur han som psykolog och professor i pedgogik arbetat för att göra skolan mer rättvis.
Läs artikeln

Här finns en pdf med artikeln

Mitt liv som förskolepsykolog
Gunilla Guvå

Gunilla är psykolog med specialistkompetens i Pedagogisk psykologi samt fil.dr. i psykologi och har varit verksam som, psykolog i förskola och skola under många år och har även handlett och utbildat psykologer inom dessa verksamheter. Förutom en avhandling om skolpsykologers rolltagande har hon skrivit böcker om konsultation och elevhälsa och arbetar fortfarande med handledning och utbildning av psykologer.
Läs hennes artikel här