Föreläsare

Nedan presenteras föreläsare under Kompetens- och nätverksträff 21-22 mars 2023 som arrangeras av Nätverket för Primärvårdspsykologer.

Maria Gröndal: Psykologiska perspektiv på PMS och PMDS

Maria är legitimerad psykolog och verksam som doktorand på Göteborgs Universitet. Hon är intresserad av emotioner med främst fokus på ilska, irritabilitet och impulsivitet; både hur de påverkar människor generellt men också mer specifikt hur det påverkar personer med svår pms. Tillsammans med en forskargrupp på Sahlgrenska universitetssjukhuset är hon nu involverad i en studie kring PMDS, där Marias del i projektet i första hand innefattar att se hur irritabilitet/ilska och impulsivitet påverkas över cykeln och av antidepressiv medicin.

Ellen Isaksson: AFFEKT - Insats i primärvården för föräldrar till känslostarka barn i åldrarna 6-12 år

Ellen är legitimerad psykolog och arbetar inom Ungas Psykiska Hälsa (UPH) som är ett tilläggsuppdrag inom primärvården i Västra Götaland. Hon har varit delaktig i att ta fram AFFEKT, som är ett psykoedukativt program för föräldrar med ett känslostarkt barn i åldern 6–12 år och bygger på befintlig litteratur kring känslostarka barn. Hon utbildar också regelbundet andra psykologer inom primärvården på området.

Jeremy Ray: FIT/ Deliberate practice

Jeremy är legitimerad psykolog, PhD. och universitetslektor på Göteborgs Universitet, där han även är studierektor för psykologprogrammet. Dessutom är han kursledare för psykologstudenter och forskar, samtidigt som han på sin privata mottagning arbetar med psykoterapi, rekrytering och organisationsfrågor. Jeremy har tidigare varit verksam inom såväl psykiatrin som primärvården, och de senaste åren har han blivit alltmer intresserad av Deliberate practice som metod för att utvecklas som psykoterapeut.

Isak Erling & Carl Anton Waltersson: Existentiella grupper för äldre

Isak är legitimerad psykolog, fil. kand i teoretisk filosofi, och doktorand på Göteborgs Universitet. Isak har flera års erfarenhet av patientnära arbete inom såväl psykiatri som primärvård, och föreläser regelbundet på Psykologprogrammet i Göteborg inom existentiell psykologi tillsammans med Carl Anton.
Carl Anton är legitimerad psykolog och har lång arbetserfarenhet från primärvård. Han är sedan ett par år även PTP-studierektor för VGRs primärvård, och driver även en privat mottagning.
Tillsammans har Isak och Carl Anton tagit fram Existentiell gruppbehandling för äldre anpassat till primärvård som tilldelats medel från Vetenskapsrådet för att utvärderas i ett större forskningsprojekt som nu pågår på vårdcentraler i regionen.

Johanna Abrahamsson: EFT

Johanna är legitimerad psykolog som tidigare arbetat inom primärvården. I dagsläget är hon verksam på halvtid inom BUP och resterande tid arbetar hon på sin privata mottagning. Medan hon jobbade på vårdcentral började hon utbilda sig inom Emotion Focused Therapy (EFT), som är en terapiform utvecklad av Leslie Greenberg genom att studera framgångsrika terapiprocesser. Johanna upplever EFT som mycket hjälpsam i primärvårdsanpassade format och dagens föreläsning ger en kort överblick av metodens grundprinciper, med fokus på arbete med självkritik och självmedkänsla.

Isabel Petrini & Niklas Möller: XBT – Existentiell Beteendeterapi

Isabel är legitimerad psykolog och har länge varit verksam vid Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Uppsala. Nu driver hon privat mottagning och jobbar då främst med utbildning inom området brott mot barn och unga.
Niklas Möller är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut, samt verksamhetschef på ovan nämnda Röda Korsets Behandlingscenter.
Tillsammans har Isabel och Niklas skrivit boken ”XBT: Existentiell Beteendeterapi”. Hur får vi plats med existentiella frågor när de dyker upp i våra behandlingsrum? Och även när de inte dyker upp – kan vi använda oss av kunskap om de existentiella förutsättningarna för att förstå och hjälpa den människa vi möter?

Mattias Myrälf: WET

Mattias är legitimerad psykolog och arbetar till vardags som psykolog på vårdcentral i Uppsala och vid sidan av det egna kliniska arbetet arbetar han även med att handleda och utbilda i primärvårdsarbete. Mattias är huvudförfattare och initiativtagare till hemsidan KBT i primärvården, där såväl manualer som förslag till primärvårdsanpassade arbetssätt erbjuds. För patienter med trauma jobbar Mattias gärna utifrån metoden Written Exposure Therapy (WET).

Johan Lidberg: Långtidseffekter av mobbning – viktigt för primärvårdspsykologer

Johan är legitimerad psykolog och doktorand vid Göteborgs Universitet. Där är han involverad i det longitudinella forskningsprojektet MoS - Mobbning och Skolan. Hans avhandlingsarbete handlar om långtidskonsekvenser av att ha varit utsatt för mobbning i skolan. Tidigare har Johan framför allt arbetat som psykolog inom företagshälsovård.

Sofia Eithun Rönning: Psykolog i front – drop-in i primärvården

Sofia är legitimerad psykolog som läser till specialistpsykolog. Hon arbetar inom primärvården sedan många år, sedan tre år tillbaka även med regionalt Psykologiskt Ledningsansvar. Hon har utvecklat ett arbetssätt där patienter med psykiska besvär skall få bedömning och behandling av psykolog utan väntetid. Fördelarna med arbetssättet är många, och i maj 2022 godkändes hennes specialistarbete – som utforskade patienternas upplevelse av nämnda arbetssätt.

Anne Ingeborg Berg: Att möta äldre patienter med psykisk ohälsa

Anne Ingeborg är legitimerad psykolog och universitetslektor på Göteborgs Universitet, där hon undervisar i utvecklingspsykologi, livsloppsteori, medelålder och åldrande, samt kliniska perspektiv på åldrande. I sin forskning undersöker hon frågor kring psykologisk utveckling under åldrandet med särskilt fokus på välbefinnande, depression och suicidalitet. Gällande psykologisk behandling med äldre patienter finns konsensus om att det som funkar för yngre vuxna funkar för äldre också. Med det sagt finns några generella faktorer som behöver beaktas i mötet med den äldre patienten och dessa kommer behandlas under föreläsningen.

Anders Almingefeldt: Digital psykologi och människan

Anders är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut samt specialist i klinisk psykologi med mer än 20 års erfarenhet av kliniskt arbete. I Västra Götalandregionens regi har han under de senaste åren samordnat en digital psykologmottagning vid sidan om sitt arbete som reguljär primärvårdspsykolog, kåsör, poet och poetryslam-uppträdare. Anders har skrivit över hundra artiklar i dags- och fackpress kring psykologins roll i ett föränderligt samhälle och kom 2021 ut med diktsamlingen: ”Städar upp efter en klänning”

Helena Björkman: EMDR inom primärvården

Helena är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, certifierad EMDR terapeut och EMDR handledare under handledning utbildad och praktiserar KBT och Transaktionsanalys. Hon arbetar inom primärvården sedan 2006, och har specialiserat sig på att använda EMDR inom vårdcentralens ramar för att få till hållbar behandling för både patienter, behandlare och organisation. Helena kommer presentera EMDR inom primärvården, några fall och hur hon jobbar.

Valter Albin: Psykologiskt Ledningsansvar – Ett nytt och viktigt uppdrag inom primärvården

Valter är legitimerad psykolog under specialisering inom Arbets- och organisationspsykologi. Han har tidigare arbetat inom vuxenpsykiatrin och barn- och ungdomshabilitering samt är medgrundare av Facil psykologi AB. Sedan 2020 arbetar han på Vårdcentralen Kävlinge i Skåne och har där Psykologiskt Ledningsansvar (PLA) sedan ett år tillbaka. Valter arbetar aktivt för att fler psykologer ska få rollen och ökat inflytande inom primärvården.

Gabriela Jones: Självomhändertagande för psykologer

Gabriela är legitimerad psykolog och specialist i arbets- och organisationspsykologi, handledare med inriktning arbetsliv- och organisation samt mindfulnessinstruktör. Hon har varit verksam som psykolog sedan 2007 och har en bred klinisk erfarenhet av psykologarbete som spänner från kris- och trauma, primärvård till företagshälsovård, både inom privat- och offentlig verksamhet. Gabriela driver nu sin egen mottagning där compassion är ett av ledorden och hon värdesätter ett aktivt självomhändertagande för ett hållbart yrkesliv som psykolog.

Thomas Persson: KOSKI-modellen – Ett nytt arbetssätt för kartläggning, bedömning och insatsplanering

Thomas är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut som jobbar i Luleå inom första linjen, på Barn- och ungdomshälsan, Region Norrbotten. Han har utvecklat Kunskaps- och attitydprogrammet (KAP) – Ett preventivt föräldrastödsprogram för föräldrar till barn med funktionsnedsättning och är även verksam som handledare och lärare i familjeterapi. KOSKI-modellen (Kartläggning av Orsaker, Symtom och Konsekvenser i vardagen samt Insatsplanering) är en modell som underlättar och fördjupar bedömningssamtalet genom att skapa en struktur och överblick över patientens problematik och dess kontext. På så sätt kan bedömningssamtalet fungera som ett pedagogiskt verktyg som bidrar till att öka patientens förståelse av sina problem och valet av lämpliga insatser.

Isabel Petrini & Niklas Möller: Krig, Tortyr och Flykt – Hur bemöter och behandlar vi människor som erfarit samhällsvåld?

Isabel är legitimerad psykolog och har länge varit verksam vid Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Uppsala. Nu driver hon privat mottagning och jobbar då främst med utbildning inom området brott mot barn och unga.

Niklas Möller är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut, samt verksamhetschef på ovan nämnda Röda Korsets Behandlingscenter.
Vad ska vi tänka på i mötet med någon som erfarit extremt våld och svåra förluster? Hur kan vi förstå och hur kan vi hjälpa i en primärvårdskontext? Niklas och Isabel har tillsammans med Ulf Gustavsson skrivit boken ”Krig, tortyr och flykt”, och delar under denna föreläsning med sig av sin kunskap på området.