Psykologen – En nyckelperson i framtidens primärvård

Primärvårdspsykologin som kunskapsfält växer. Det pågår en snabb utveckling av behandlingsformat för att möta det vårdbehov för psykisk ohälsa som dagens primärvårdspatienter har. Den relativt nya men starkt växande gruppen primärvårdspsykologer har en nyckel­ funktion i processen. Här kan du läsa om olika aktuella vinklar på primärvårdspsykologi som praktiskt kan inspirera till fortsatt utveckling.

På vårdcentralen i Gustavsberg har man byggt upp en ändamålsenlig psykologisk behandlingsverksamhet i primärvård, läs här hur det gick till. Ledorden är evidens­ baserad behandling, beprövad erfarenhet och hög tillgänglighet. Det är psykologer som gör bedömningar, planerar och i huvudsak utför behandlingsarbetet, man har en tydlig modell för stegvis vård och utvärdering av insatta behandlingsinsatser. Psykologer finns också med chefs­ och forskningsuppdrag.

Du kan också läsa två artiklar om integrerad beteendehälsa, IBH. Det är en systematisk arbetsform utvecklad just för primärvårdens organisation där tillgänglighet är ett av ledorden. Psykologen är en integrerad del av verksamheten och inte bara en sam­ lokaliserad specialistfunktion, samarbetet på hela enheten ses som väsentligt.

Psykologens egen arbetsmiljö är viktig. I artikeln på detta tema tydliggörs att om psykologen själv blir sjuk är det inte bara ett problem för hen själv, det ger också effekter för de patienter psykologen har behandlings­ ansvar för och den organisation hen verkar i. Primär­ vårdspsykologer är ofta en ensamarbetande grupp med ett viktigt samhällsuppdrag, den organisatoriska sårbarheten blir därför hög. Att psykologer ska ha en god arbetsmiljö är därför viktigt på många plan.

Att en stor del av primärvårdens patienter har psykisk ohälsa vet vi idag. Vi vet också att psykologisk behandling ska kunna erbjudas alla patienter med mild till måttlig ångest och depression och att stressrelaterad ohälsa ligger i topp i sjukskrivningsstatistik nationellt. Psykologer har därför en nyckelfunktion i framtidens primärvård.

Ett nätverk för primärvårdspsykologer bildades i februari 2017. Intresset var stort och till den första nationella nätverksträffen i Umeå i oktober 2017 kom deltagare från hela landet och kunskaps­ och erfaren­ hetsutbytet blev intensivt. Boken som du håller i din hand är ett resultat av träffen och speglar den vidd i både kunskaps­ och organisationsutveckling som just nu pågår i Sverige. Fortsättning följer!

Annalena Pejok
Leg. psykolog Kontaktperson för
Nätverket för primärvårdspsykologer