Karlstad universitet satsar på samverkan

På psykologprogrammet på Karlstads universitet samarbetar man med landsting och kommun som en del av utbildningen. Något både programmet och primärvården vinner på.

Hösten 2015 startade psykologprogrammet vid Karlstads universitet, för närvarande Sveriges yngsta psykologprogram. En viktig ambition har varit att jobba aktivt för att göra samverkan med externa aktörer till en integrerad del av utbildningen framförallt med landsting och kommun. Ett exempel på detta arbete är ett pågående samverkansprojekt med primärvården i syfte att stärka utbildning, forskning och hälso- och sjukvård.

Vision för samarbete

En viktig förutsättning för vårt arbete har varit ett tydligt organisatoriskt stöd från Karlstads universitet och Landstinget i Värmland som har en uttalad strävan att gemensamt stödja och stimulera utbildning och hälsoforskning i Värmland. Ett konkret exempel på detta är att landstinget har en studierektorstjänst på 20 procent för samarbete med psykologprogrammet vid universitet, främst kopplat till verksamhetsförlagd utbildning. Detta ger en tydlig signal att psykologprogrammet är en viktig och gemensam angelägenhet för båda organisationer med tydliga samverkansvisioner.

Så hur jobbar vi rent konkret med samverkan?

Vi är en grupp bestående av fyra landstingsrepresentanter från samtalsmottagningen vid vårdcentralen Kronoparken, som är en akademisk vårdcentral (leg psykolog, tf studierektor för psykologprogrammet Oskar Eriksson, kurator Jonas Hallberg, PTP-psykolog Lisa Franzén och enhetschef Josephine Essé) samt fyra representanter från psykologprogrammet (tf samverkansansvarig Prof Maria Tillfors, programledare/leg psykolog Hedda Norrbom Dahlén, PhD leg psykoterapeut Malin Anclair samt prof Anna Stigsdotter Neely) som träffas två gånger per termin för att diskutera samverkansinslag i syfte att gynna primärvårdens verksamhet, studenternas kliniska färdigheter samt stärka hälsorelaterad forskning. Det innebär vinster både för programmet och för primärvården.

Stor psykologisk kompetens krävs

Vi ser flera skäl till varför det är viktigt att introducera psykologstudenter till primärvården. Framförallt är det ett växande arbetsfält för psykologer då det krävs stor psykologisk kompetens för att kunna möta den psykiska ohälsan i samhället. I olika studier anses andelen personer som söker till primärvården på grund av psykisk ohälsa ligga mellan 20-40 procent. Vi vet också att den psykiska ohälsan i samhället växer. Genom att då öka antalet psykologer inom primärvården kan vården på ett strategiskt och bra sätt bemöta detta ökade behov hos invånarna. Inte minst kan psykologerna (och studenterna) vara viktiga i samarbetet med andra professioner. För studenter kan detta göras inom ramen för akademiska vårdcentraler där studenter från flera olika utbildningar kan göra praktik samtidigt och tillsammans.

Konsultrollen för psykologer gentemot övriga professioner är ytterligare en viktig aspekt av detta samarbete där psykologstudenter också kan bidra med kompetens. För studenterna kan det vara av vikt att få andra erfarenheter av hur psykologisk behandling kan gå till vid sidan av det traditionella sättet med 45 minuter en gång per vecka. Vi vet också att många psykologstudenter idag är intresserade av primärvården som arbetsfält men de behöver då också få mer information om vad detta arbete innebär. Till exempel kan studenter genom sina examensarbeten vara med och bidra till utvärdering av befintliga och implementering av nya metoder. De kan också hjälpa till med gruppbehandlingar. Planen är att psykologstudenter vid Karlstads universitet på termin åtta håller i sömn, stress, och minnesgrupper i primärvården. Inspiration har hämtats från Umeå, Örebro och Karolinska institutet. Närmast kommer första kullen psykologstudenter vid Karlstads universitet kommaut på praktik under våren 2018 där de primärvårdsspecifika inslagen är att två kandidater kommer att göra sin praktik på vårdcentral och att övriga kommer att erbjudas möjlighet till en endagsauskultation inom primärvården.