Terapi över nätet – så ser forskningsläget ut

Det finns en uppsjö av terapiprogram på nätet. En tongivande behandling är internetbaserad kognitiv beteendeterapi (iKBt). Goda resultat har noterats och mycket pekar på att vi kommer att se fler digitala inslag i de traditionella terapierna.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) gjorde en kartläggning 2015 som visade att det då fanns 74 olika terapiprogram på nätet som antingen användes kliniskt eller var under utveckling. Terapi via nätet behandlar en rad olika problemområden som alkohol- och drogmissbruk, ätstörningar, depression, Irritable Bowel Syndrome (IBS), tvång, paniksyndrom, smärta, social fobi, spelberoende, stress, sömn, tinnitus samt ångest och oro. Det finns flera privata aktörer som är aktiva i Sverige och terapi via nätet erbjuds av de flesta landsting/regioner. Terapi via nätet är inte begränsat till KBT även om det är den vanligaste terapiformen. Gällande forskningsstödet kan det vara svårt att uttala sig om specifika behandlingar utifrån att iKBT hela tiden utvecklas. Både tidigare och nyare metaanalyser ger också stöd för att det kan hjälpa patienter med en rad olika problem (SKL, 2015). Det finns också stöd för att det fungerar i klinisk verksamhet.

Mobilapplikationer

När det gäller att använda mobilapplikationer som en del av en psykoterapi finns en uppsjö av sådana men många kritiseras för bristande forskningsstöd och följsamhet till terapier. Det finns preliminära resultat att mobilappar kan användas för att öka fysisk aktivitet, hantera ilska och minska stress. Mobilapplikationer har även använts som en del i dialektisk beteendeterapi (DBT). När mo- bilapplikationer jämförs med iKBT är resultaten motstridiga: ingen signifikant skillnad eller något sämre än iKBT. Det har också börjat komma mer anpassade terapier, så kallade skräddarsydda behandlingar, vilket visat sig vara kostnadseffektivt vid ångestproblematik.

Öka i framtiden

Blandade behandlingar, där mobilapplikationer, iKBT och dylikt används som en del i kombination med ordinarie behandling är något vi tror kommer att öka i framtiden. De har visat sig kunna ge ungefär samma effekt trots färre sessioner med behandlare och verkar även fungera vid gruppbehandlingar. Blandade behandlingar kan befinna sig på olika nivåer utifrån dels grad av automatisering, från tryckt text till smarta program som anpassar innehåll utifrån vad patienten fyller i, och dels grad av behandlarvägledning, från att skötas helt av patienten till att få stöd som i en traditionell psykoterapi fast med digitala inslag. Möjligheten att erbjuda blandade behandlingar hänger delvis ihop med hur iKBT implementeras i landstinget eller regionen. Vi ser där fyra huvudsakliga scenarion:

1: Bedömning och behandling görs på primärvårdsenheterna

2: Bedömning och behandling görs på en central specialistvårdsenhet (eller specialiserad/centraliserad primärvårdsenhet)

3: Bedömning görs i primärvården, behandlingen görs på en central enhet

4: Bedömning görs i specialistvården, behandling görs i primärvården.

Beroende på vilket av dessa scenarion som används kommer det innebära olika grader av distans mellan behandlare och patient vilket kan underlätta eller försvåra användandet av blandade behandlingar.

Viktigt med utvärdering

Sammanfattningsvis tror vi enligt ovan att blandade behandlingar kommer att öka i framtiden, till exempel genom fler digitala inslag i traditionella terapier. Samtidigt kan en svårighet när det gäller implementering av en relativt ny behandlingsform i reguljär vård kan dock vara att säkerställa att erbjudna behandlingar ger likvärdigt goda resultat som i behandlingsstudier. Är behandlarkompetensen densamma och ges behandlarstödet i den omfattning som krävs för att behandlingen ska ge god effekt? Är det samma patienter som får iKBT inom reguljär vård som i behandlingsstudierna? En skillnad kan vara att patienter i behandlingsstudierna kan behöva söka sig till behandlingen aktivt. I reguljär vård kan det tänkas att en del patienter ställs inför att välja iKBT eller att behöva vänta en längre tid. Kanske till och med iKBT är den enda psykologiska behandling som erbjuds, oavsett patientens preferenser eller förmåga att tillgodogöra sig den typen av behandling. Detta är några faktorer som kan kräva uppmärksamhet vid implementeringen. Utvärdering av såväl implementering som fortlöpande behandling blir således viktig för att säkerställa god vård.