Nationella nätverket Pediatrisk psykologi

Psykologer finns på många av landets sjukhus och barn- och ungdomsmedicinska mottagningar. Inom pediatriken bidrar psykologer med psykologisk kunskap och perspektiv till den somatiska vården för ökad helhetssyn. Psykologer arbetar med psykologisk bedömning och behandling genom att utreda och behandla ohälsa. Vi ger stöd i akuta skeden, vid olycksfall, kring psykologiska konsekvenser av kronisk sjukdom och vid psykosomatiska symtom. Psykologer erbjuder krissamtal, psykoedukativa samtal, familjesamtal, gruppverksamhet, individuella samtal med barn och ungdomar eller föräldrastödjande kontakter. Vi erbjuder handledning, konsultation och utbildning till andra professioner inom pediatriken. Psykologer arbetar med återkommande uppföljningar enligt medicinska vårdprogram. Vi arbetar även med forskning, utvecklingsarbete och strategiskt planeringsarbete.

Sedan 2010 finns ett nationellt nätverk för erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan psykologer som arbetar kliniskt och/eller forskar inom pediatrisk psykologi och omfattar drygt 100 psykologer med olika organisatorisk tillhörighet som är verksamma inom pediatriken. Under årens lopp har nätverket träffats två gånger årligen för nätverksmöten med utbildningsinslag och 2017 anslöt vi vårt nätverk till Sveriges psykologförbund.

Vi brukar hålla en träff på hösten med ett fördjupat psykologiskt program riktat till oss psykologer och en träff på våren som vi sedan 5 år tillbaka förlagt till Barnveckan (Svenska barnläkarföreningens årliga nationella konferens som de arrangerar i samarbete med riksföreningen för barnsjuksöterskor) för att nå ut bredare och synligöra psykologin och psykologers arbete inom pediatriken.

Kontaktpersoner för nätverket:

Lourdes Olsson
Psykologenheten vid Drottning Silvias Barn och ungdomssjukhus
Administrerar nätverkets sändlista och utskick av aktuell information och det är till henne du vänder dig för att bli medlem i nätverket. 
Mail: lourdes.olsson@vgregion.se

Ulrika Sharifi
Barn och ungdomsmedicinska kliniken på Centralsjukhuset i Karlstad 
Samordnar planering av program och föreläsningar vid nätverkets träffar.
Mail: ulrika.sharifi@liv.se