Teknik effektiviserar arbetet och ökar delaktigheten i psykologföreningen i Kalmar.

”Sättet att hantera årsmötena har dubblerat antalet närvarande medlemmar”, berättar ordförande Charlotte Blomqvist.

Charlotte Blomqvist, ordförande i PF Kalmar Landsting

Hur använder ni teknik i er förening?

"Vi är ett avlångt län, vilket gör det svårt att ses öga mot öga om alla delar av länet ska kunna vara representerade i styrelsearbetet, vilket ju är en självklarhet utifrån demokratisk spelregler och värdegrund. För att underlätta för oss själva har vi anammat de möjligheter till videokonferenser som arbetsgivaren erbjuder.

Tidigare har alla rest minst 10 mil för att ses i verkligheten. Nu bokar vi mötesrum med videoutrustning och virtuella mötesrum där vi sammanstrålar. Videoutrustning finns på varje ort och man har även möjlighet att få en en-personsutrustning kopplad till sin egen arbetsplats om man vill.

På detta sätt genomför vi styrelsemöten snabbt och effektivt. Vi har även gjort så vid våra årsmöten. Då har vi bokat upp lokaler på alla fyra huvudorter i länet. Dessa finns angivna i kallelsen till årsmötet och varje person meddelar var den vill ansluta ifrån.

Sen får någon medlem eller styrelserepresentant i uppdrag att bemanna respektive lokal och ordna likvärdig mat och dryck som serveras i huvudlokalen som oftast är i Kalmar. Sättet att hantera årsmötena har dubblerat antalet närvarande medlemmar.

Vi har också skickat ut frågor via e-post till våra medlemmar som vi vill att de tar ställning till, frågor som vi anser lämpliga att behandla på detta sätt. Vårt intranät ger möjlighet till att skaffa ”arbetsrum” som påminner om  Dropbox/Icloud. Dessa rum ansöks om av arbetsgivaren som också tilldelar behörighet. Psykologföreningens styrelse har tillgång till ett sådant rum som fungerar som vårt gemensamma kontor.

Där finns alla gemensamma dokument som avtal, handböcker, alla mallar, alla skrivna protokoll och dagordningar, alla PPT- presentationer vi har gjort m.m. Det gör att vi alla har tillgång till samma dokument och arbetet blir mindre sårbart vid t ex sjukdom. Vid varje styrelsemöte öppnas ett protokoll som skrivs på plats och sparas i arbetsrummet. Det innebär att de är mindre betungande att ta på sig rollen som sekreterare nu än tidigare.

Vi har en hemsida på intranätet där ny information läggs ut men är också på väg att bygga upp en hemsida under Psykologförbundets webbplats. Generellt kan man säga att vi försöker ta till oss teknik för att effektivisera arbetet och för att öka delaktigheten i medlemskåren.

Berätta lite om era psykologdagar!

Vi ordnade psykologdagen för tredje året i rad. Det var mycket lyckat. Temat för i år var hälsa med psykologer. Dagen startade med ett yogapass i septembersolen för att fortsätta med ett seminarium om Kollektiv Intelligens med vår PTP-psykolog. Efter lunch lyssnade vi på en föreläsning om stress.  2013 var första gången vi genomförde en Psykologdag, då i samarbete mellan Psykologförbundet och arbetsgivaren. Det blev ett lyckat koncept med temat juridik för psykologer som både innehåll en föreläsning och information om alternativ för pensionen.

Sedan gjorde vi en repris 2014 med DSM 5 i fokus.  Ungefär 2/3 av länets alla psykologer har deltagit varje år. Vi försöker skapa en arbetsgrupp av medlemmar som arrangerar eventet men psykologföreningen behöver stå bakom arrangemanget för att man ska kunna ansöka om pengar och skriva avtal med föreläsarna.

Till Psykologdagen bjuds alla psykologer anställda inom Landstinget i Kalmar län in. Vid efterfrågan och i mån av tillgång till plats säljs även platser till skolpsykologer i länet.

Något annat som gör att er förening fungerar bra?

Vi har en fördel i att vi är en liten förening med hög procent anslutna kollegor. Många medlemmar har kännedom om varandra, vilket känns tryggt. I styrelsen har vi en genomtänkt strategi för vårt arbete och försöker hitta positioner vi anser viktiga att bemanna med psykologer, t ex så bemannar psykologer SACO-mandaten i förvaltningsråden i de tre förvaltningar som har psykologer anställda. Vi finns också representerade på SACO-mandat i olika referensgrupper som lönekartläggning och journal som e-tjänst.

Vad har ni för planer framöver?

Skapa en långsiktig stabilitet i styrelsegruppen så att vi kan fortsätta utveckla vårt arbete för psykologer i länet.

Styrelsen

Se bild på styrelsen

Ordf
Charlotte Blomqvist
0480-842 40
charlotte.blomqvist
@ltkalmar.se

Vice ordf
Maria Engström
0480-10309
maria.engstrom
@ltkalmar.se

Ledamot
Martina Sundberg
0490-86025
martina.sundberg@ltkalmar.se

Suppl
Annika Lundmark
0480-81897
annika.lundmark
@ltkalmar.se