Föreläsare 2018

Antonia Reuter
Specialist i klinisk och pedagogisk psykologi, leg psykoterapeut.  Områdeschef för Psykologverksamheten för mödra- och barnhälsovård i Västra Götalandsregionen. Antonia har varit styrelseledamot i föreningen, föreningens representant i Rikshandbokens redaktionsråd och psykologrepresentant i Barnhälsovårdens nationella programråd. Antonia är medförfattare till boken ”Leva med barn” och har skrivit häftet ”Nedstämdhet i samband med förlossning”.

Anna Thom Olin
Leg psykolog. Arbetar fn i Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård i Södras Älvsborg men var tidigare verksam i Rädda barnen Region Väst som utbildare. 

Kjerstin Almqvist
Adjungerad professor i medicinsk psykologi vid Karlstads universitet och forskningsledare vid Centrum för Klinisk Forskning i Landstinget i Värmland. Även knuten till Centrum för barns och ungdomars psykiska hälsa (CFBUPH) vid universitetet. 
Kjerstins forskning har huvudsakligen gällt barn som utsatts för våld och fara i olika situationer, deras reaktioner och insatser för dem. Kjerstin var huvudansvarig för projektet ”Barn som bevittnat våld mot mamma” i Göteborg 1999–2004 och medansvarig för den nationella utvärderingen av stöd till barn som bevittnat våld mot mamma. Hon leder nu bland annat projekten ”Insatser för våldsutsatta barn” som prövar genomförbarheten av evidensbaserade metoder i hälso- och sjukvården samt socialtjänsten och "Utvärdering av gruppinsatser för våldsutsatta barn" där två svenska gruppinterventioner studeras med ett särskilt fokus på barnens perspektiv. Kjerstin har medverkat i flera antologier och är en av författarna till boken ”Klinisk barnpsykologi, utveckling på avvägar.”

Maria Engström
Vårdutvecklare inom BHV i Uppsala län. Doktorand vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet. Arbetar där med Steven Lucas, barnhälsovårdsöverläkare i Uppsala län, som forskar om utsatthet för våld, sexuella övergrepp och omsorgssvikt under barndomen och i vuxen ålder med fokus på långtidseffekter på psykisk och fysisk hälsa. 

Anders Wahlberg
Ordförande i Sveriges Psykologförbund sedan 2013. Anders har en bakgrund inom A&O där han driver egen firma. Etik har en viktig plats inom vår profession, och Anders följer med stort intresse de nordiska etikrådens pågående översyn av förbundens etiska regler. 

Åsa Ekman 
Konsult i barnrättsfrågor som i 15 år arbetet med att implementera och genomföra barnkonventionen i olika verksamheter. Åsa har också arbetat med att kartlägga barn och ungas livssituation, utvecklat former för och arbetet med barnbokslut samt granskat och utvärderat verksamheter utifrån barnkonventionen.

Eva Tideman
Docent och lektor vid Institutionen för psykologi, Lunds universitet. Specialist i klinisk psykologi och neuropsykologi. För de flesta av oss mest känd som utbildare i WPPSI, men har forskat på bl a prematura barns utveckling och familjehemsplacerade barns språkutveckling.

Kerstin Neander
Fil dr och socionom. Knuten till universitetssjukvårdens forskningscentrum i Örebro och affilierad forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet. Kerstins forskningsområde är huvudsakligen fokuserat på samspel mellan späda och små barn och deras föräldrar. Det innefattar samspelsbehandling och stödjande interventioner för späd- och småbarnsfamiljer, metoder för att mäta späda och små barns hälsa samt frågor relaterade till barnmisshandel. Kerstin skrev boken ”Mötets magi”.

Emma Liljestad och Karin Simonsson
Leg psykologer. Arbetar på Samspelsmottagningen, ett särskilt uppdrag inom Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård i Södra Älvsborg. Uppdraget gäller att behandla familjer med påtaglig risk för anknytningsstörning men där barnet inte remitterats till specialistmottagning för egen problematik. Emma och Karin arbetar främst med metoderna Circle of Security Intervention (där de är först i Sverige med metoden) och Watch, Wait and Wonder. Mottagningen erbjuder behandling enskilt och i grupp.

Marie Johansson och Kerstin Johannesson
Leg psykologer vid Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård i Södra Älvsborg. Marie och Kerstin har prövar att använda Circle of Security Parenting i grupp för gravida. Metoden prövas fn i Danmark och Norge.