Föreläsare

Antonia Reuter
Leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk och pedagogisk psykologi.

Antonia har arbetat som MHV/BHV-psykolog i decennier och varit ledamot i föreningens styrelse. Hon har tidigare haft flera regionala och nationella uppdrag inom vårt område: som psykolog i de centrala mödra- och barnhälsovårdsenheterna i Göteborg och Södra Bohuslän, enhetschef för Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård i Södra Älvsborg resp Göteborg samt för en resursenhet för gravida kvinnor med missbruksproblem och deras barn. Nationellt var Antonia drivande i starten av det nationella BHV-programmet (”Evelina-projektet”), medlem i Barnhälsovårdens Nationella Programråd (senare CBHV-rådet). Hon var psykologrepresentant i redaktionsrådet för Rikshandboken i barnhälsovård och i Socialstyrelsens Vägledning för barnhälsovården. Antonia har på senare tid deltagit i arbetet med den statliga utredningen ”Börja med barnen! Sammanhållen god och nära vård för barn och unga” och arbetar nu i Regionala Barnuppdraget i Västra Götalandsregionen.
Antonia är medförfattare till de nuvarande versionen av ”Leva med barn” och har skrivit foldernNedstämdhet i samband med förlossning”.

Elin Alfredsson
Leg. psykolog, fil. dr., universitetslektor vid Göteborgs Universitet

Elin har arbetat som MHV/BHV-psykolog men övergick till forskning och doktorerade 2018 på en studie om föräldrastödsprogram. Hon forskar numera bl a på utökade hembesök i utsatta områden och hur växelvis boende under livets första år påverkar barns känslomässiga trygghet och anpassningsförmåga.

Veronika Fagerberg
Leg psykolog, specialist i hälsopsykologi med inriktning mödra- och barnhälsovård.

Veronika srbetar som MHV/BHV-psykolog och är psykolog i MHV-enheten i Västra Götaland. I den funktionen har hon även arbetat på det nationella planet och bl a blivit psykologrepresentant i den nystartade Nationella arbetsgruppen för MHV inom kunskapsstyrningen för regionerna. Veronika är sedan 2021 ordförande i föreningen, och har då medverkat i en förstudie från Socialstyrelsens nationella hälsovårdsprogram för barn och unga.
Veronika är medförfattare till boken ”Psykologi för mödrahälsovård och barnhälsovård”, en introduktionsbok om graviditets- och föräldraskapspsykologi.

Kerstin Johannesson
Leg psykolog

Kerstin är MHV/BHV-psykolog i Västra Götaland och var 2010-2021 ordförande i föreningen. Hon har varit psykolog i de centrala mödra- och barnhälsovårdsenheterna i Södra Älvsborg, och enhetschef för Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård där. Nationellt har hon suttit i CBHV-rådet och i redaktionsrådet för Rikshandboken i barnhälsovård. Kerstin representerade professionen i redaktionsrådet för revisionen av Blå Boken och i arbetet med Socialstyrelsens Kunskapsstöd för mödrahälsovården.

Emma Fransson
Leg psykolog, docent i medicinsk psykologi vid Karolinska Institutet

Emma är psykolog i MHV-enheten i Stockholms region.Hennes forskning rör bland annat psykisk ohälsa i samband med graviditet och barnafödande och hon är affilierad till Women’s Mental Health during the Reproductive Lifespan (WOMHER), ett forskningscentervid Uppsala Universitet. Hon har tidigare också forskat på Center for Health Equity Studies på Stockholms Universitet/Karolinska Institutet kring välbefinnande hos barn med växelvis boende.

Gustaf Gredebäck
Professor i utvecklingspsykologi vid Uppsala Universitet

Gustaf har länge forskat på barns tidiga förståelse av sin fysiska och sociala miljö och hur de små bebisarna uppfattar sin omvärld. Han leder arbetet vid Uppsala barn- och babylab där det tidigare Spädbarnslabbet numera ingår. Forskarna där håller på med flera projekt där de ska undersöka vad som händer med barn som inte har en optimal uppväxt, som barn till deprimerade föräldrar eller barn till mödrar som utsatts för hög stress under graviditeten. Ett annat projekt handlar om att undersöka hur barn påverkas av föräldrars fördelning av föräldraledigheten. De följer också syskon till barn med AST för att försöka hitta tidiga markörer.

Monica Lidbeck
Leg psykolog, fil.dr. i psykologi

Monica är MHV/BHV-psykolog och var 2008 - 2010 ordförande i föreningen. Hon är nu psykolog i MHV- och BHV-enheterna för Göteborg och Södra Bohuslän. Hon doktorerade 2020 på psykologiska aspekter av delad föräldraledighet. Monica medverkar i BHV:s nationella utvecklingsgrupp för Jämlikt föräldraskapsstöd och finns med i fortsatt arbete med implementering och metodstöd regionalt och nationellt. Hon har skrivit en artikel i Rikshandboken för BHV om föräldrastress, och arbetar nu med integrering av psykologiskt och socialt basprogram i Västra Götalands MHV-program.

Malin Bergström
Leg psykolog, med dr, docent vid Karolinska Institutet

Malin arbetarpå Barnhälsovårdsenheten i Stockholm och har en bakgrund som MHV/BHV-psykolog och på BUP. Hon disputerade 2010 på användandet av psykoprofylax vid förlossning och har sedan dess varit verksam vid Center for Health Equity Studies på Stockholms Universitet/Karolinska Institutet och som docent vid den medicinska institutionens Avdelning för Klinisk Epidemiologi på Karolinska Institutet. Hon har forskat på barns välbefinnande och hälsa vid växelvis boende och driver kliniska studier på små barn och föräldrastöd.
Malin har besvarat föräldrars frågor i Vi föräldrar och numera i Expressen och Dagens Nyheter, och håller i BVC-podden som drivs av BHV-enheten i Stockholm. Hon är författare till böckerna ”Lyhört föräldraskap” och ”Att skiljas med barn” och medförfattare till ”De kallar det trots – om att vägleda små barn genom utveckling och uppror”.