2021-12-08

Gruppintervention mot oro och ångest

En möjlig insats på gruppnivå för gravida med oro och ångest har prövats i Västra Götaland

Resultaten i studien pekar på att kvinnor som deltagit var nöjda med gruppbehandlingen och upplevde sig hjälpta, formatet uppskattades och de skulle rekommendera den till andra gravida. På gruppnivå syntes en stor minskning av symptom. På individnivå hade en stor andel kvinnor förbättrats eller återställts. Trots de metodologiska begränsningarna i den aktuella studien drar vi slutsatsen att denna metod kan vara hjälpsam för målgruppen.