2019-06-22

Rapport från Mödrahälsovårdsfronten

Premiär för medverkan i RiksMÖsam

För första gången fick psykologer i centrala MHV-enheterna glädjande nog vara med på det nationella Mhösam-mötet i Stockholm i mars, en historisk debut som föreningen arbetat för och som föll väl ut. Mionica Lidbeck och Ann-Charlotte Wulkan var två av de tretton kolleger som var på plats och deltog under dagarna. De har skrivit en rapport om vad som avhandlades. Vi satsar på att fler av oss kan vara med nästa gång!

Rapport från Mödrahälsovårdsfronten - psykologernas historiska debut vid Riksmhösam 2019

I mars 2019 var vi psykologer med uppdrag i mödrahälsovårdsenheter/ team för första gången inbjudna till det nationella Riksmhösam-mötet på Vår Gård i Saltsjöbaden. Tillsammans med landets samordnande barnmorskor och mödrahälsovårdsöverläkare träffades vi i två dagar för kunskapsuppdatering, erfarenhetsutbyte och överläggningar.

Första dagen hade ett gemensamt program med psykosocialt tema. Vi fick höra om Audit –samtal kring riskbruk och missbruk av alkohol. Västra Götalandsregionen presenterade med rollspel arbetssättet ABCD-samtal, sk ”Bråttom-samtal”,  som skall ske så tidigt som möjligt i graviditeten för att motverka bruk av fosterskadande ämnen, såsom alkohol, tobak, läkemedel och droger.

Sedan presenterade ett MHV-team från Västra Götalandsregionen sina erfarenheter av att arbeta med Psykologiskt och socialt basprogram inom mödrahälsovården, för att strukturerat uppmärksamma och handlägga psykisk ohälsa och sociala riskfaktorer.

Vi fick även ta del av en föreläsning från SUF kunskapscentrum om arbetsmetoder för att möta behov hos blivande föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning eller andra kognitiva svårigheter.

Andra dagen inleddes med information om planerna för att sk Blå Boken skall omvandlas till en nationell Rikshandbok för Mödrahälsovård hos Inera, på motsvarande sätt som för banhälsovården.

Sedan följde psykologernas egna överläggningar som syftade till att framför allt konsolidera nätverket för oss psykologer med verksamhetsutvecklande uppdrag i MHV-enhet (eller motsvarande) vars syfte är att:

  • samverka på nationell nivå utifrån det psykologiska kunskapsområdet avseende graviditet, förlossning och föräldrablivande.
  • driva metodutveckling inom MHV genom att följa forskning och utbyta kunskap, erfarenheter och material för implementering/utvärdering.
  • tillsammans med övriga professioner utveckla universella och riktade insatser inom mödrahälsovården.
  • vara sakkunniga (t. ex. som remissinstans) kring det psykologiska kunskapsområdet avseende graviditet, förlossning och föräldrablivande. 

Dessutom utbytte vi erfarenheter av hur vi arbetar med att uppmärksamma psykisk ohälsa under graviditet, t.ex. genom att använda instrument som EDPS, Whooley-frågorna eller metoder som Psykologiskt och socialt basprogram.

Vi hann kort efterhöra hur arbetet med förlossningsrädsla ser ut på olika håll i landet. Vi konstaterade att vi har många frågor att arbeta vidare med för att hålla oss uppdaterade kring aktuell forskning, inspirera varandra med upplägg av utbildningsinsatser och arbeta vidare med metodutveckling inom mödrahälsovården. 

Dagarna gav oss tretton psykologer möjligheter att i samband med måltider, någon promenad och bastubad dryfta gemensamma frågor med de övriga professionerna, och det fanns ett stort intresse av att stämma av med oss kring olika frågor. Vi kände oss välkomna och hoppas att fler kollegor med verksamhetsutvecklande uppdrag i Mödrahälsovårdsenheterna får möjlighet att delta vid nästa års Riksmhösam i Västerås.

/ Ann-Charlotte Wulcan och Monica Lidbeck, för nätverket