2023-02-18

Vård och stöd vid NPF

Föreningen kommenterar nationella riktlinjer

  1. Flödesschemana för ADHD resp autism behöver vara separata och inte blandas ihop för de yngsta barnen.
  2. Vi önskar ett resonemang kring hur en tidig insats kopplat till ett behov kan mötas av specialistvården i de fall behovet är stort men utredning kan avvakta. 
  3. Hos små barn är symtom på ADHD/autism/IF/språkstörning många gånger överlappande och kan likna andra problem som traumasymtom och tecken på omsorgssvikt. Där kan flera spår behöva följas kring insatserna.
  4. Samverkan och samordning rekommenderas, men det primära ansvaret för detta behöver förtydligas.
  5. För föräldrar med egen NPF-problematik föreslås föräldrastöd, men det är oklart vem som ska erbjuda det.