Yrkesinformation

Mål och metoder

 

Far och barn på promenad

Mål

Målet för psykologens arbete är att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos barn 0-5 år genom insatser till blivande föräldrar och småbarnsfamiljer.

Metoder

Konsultation och fortbildning riktad till barnmorskor, sjuksköterskor och läkare inom mödrahälsovården och barnhälsovården. Syftet är att stödja medicinsk personal i psykosocialt arbete och bidra till ökad kunskap kring psykologiska aspekter av graviditet, förlossning, föräldraskap och barns tidiga utveckling.

Bedömning och vägledning. På uppdrag av föräldrar bedömer psykologen frågeställningar vid oro kring barns avvikande beteende och utveckling.

Behandlingsinsatser riktade till blivande föräldrar och småbarnsföräldrar som uttrycker behov av hjälp och/eller vars problem uppmärksammas av personal. Styrande i arbetet är att lyfta fram och stärka blivande föräldrars och småbarnsföräldrars egen kompetens.

Samverkan med närliggande verksamheter inom vården och med relevanta myndigheter.

Psykologen initierar och arbetar med riktade föräldragrupper.

Psykologen arbetar även med metodutveckling och med övergripande frågor kring mödrahälsovård och barnhälsovård.