Föreningen

 

Nationella föreningens uppgift 

är att ta tillvara medlemmarnas yrkesmässiga intressen, stimulera till kontakt mellan medlemmarna, bevaka och i viss mån presentera aktuell forskning inom området, likaså bevaka och påtala behovet av fortbildningsinsatser.

Föreningens uppgift är också att företräda medlemmarnas intressen inom förbundet och samverka med andra nationella föreningar och nätverk inom förbundet. På uppdrag av förbundsstyrelsen kan föreningen avge förslag till remissyttranden, föreslå medlemmar till specialistrådet, genomföra utredningar och företräda förbundet utåt.

Nationella föreningen företräds av en styrelse som väljs vid årsmötet.